Informacja prasowa: 29.09.2011

20 pracowni komputerowych dla szkół na 20-lecie HP Polska

HP nagradza nowoczesne wizje edukacji

Dwadzieścia zwycięskichplacówek otrzyma nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownieinformatyczne, złożone ze specjalnych zestawów do edukacji HPMultiSeat. W skład każdego z nich wchodzi 10 wielofunkcyjnych,kilkuosobowych stanowisk komputerowych oraz terminal, za pomocąktórego nauczyciel może prowadzić lekcje z wykorzystaniemmultimediów oraz na bieżąco koordynować realizację zadań przezkażdego ucznia. Laureaci otrzymają ponadto interaktywne pakietyprogramów do nauki przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego,jak również testy egzaminacyjne do gimnazjów oraz szkółśrednich.
Konkurs ma na celu zaangażowanie szkół w stworzenie projektówinteraktywnego nauczania przedmiotów oraz pozyskiwania przezuczniów wiedzy w nowoczesny sposób, pozwalający na samodzielnyrozwój. Jednocześnie ma przyczynić się do zmniejszenia wykluczeniacyfrowego uczniów, którzy na co dzień nie mają dostępu do takichnarzędzi, a przez to zapewnić im lepszy start w dorosłość.
„Edukacja jest dla HP jednym z priorytetów w obszarze działańspołecznych” – mówi Paweł Czajkowski, Prezes Zarządu HP Polska.„Wierzę, iż inicjatywy edukacyjne dające narzędzia do kształcenia wnowoczesny sposób, z użyciem najnowszych metod i sprzętu, pozwalająmłodym ludziom płynnie i z sukcesem wniknąć w światzawodowy”.
Konkurs jest kierowany do publicznych szkół podstawowych igimnazjalnych. Nad prawidłowością jego przebiegu czuwać będziespecjalnie powołane jury, które wybierze laureatów.
Główne nagrody w konkursie – pracownie informatyczne – oparte są nadedykowanym dla szkół specjalistycznym rozwiązaniu HP Multiseat,które umożliwia zwielokrotnienie liczby stanowisk komputerowych bezkonieczności zwiększania środków budżetowych. HP Multiseat zapewniakomfort pracy porównywalny z pracą na własnym komputerze osobistym,ponieważ każdy uczeń, podłączony do tego urządzenia, otrzymujewłasny login i hasło. Dzięki temu nauczyciel może zlecać wszystkimuczniom indywidualne zadania. Co istotne, uczeń może korzystać zdowolnego stanowiska, zawsze uzyskując połączenie ze swoim kontem iindywidualnymi ustawieniami. Jednocześnie ma on możliwośćudostępniania innym wyników swojej pracy poprzez korzystanie zfolderu publicznego. HP Multiseat pozwala również na prowadzeniezajęć przy wykorzystaniu multimediów bez zakłócania pracypozostałym użytkownikom i generowania niepotrzebnego hałasu, gdyżdo każdego stanowiska pracy można podłączyć zestaw słuchawek imikrofon. Nauczyciel natomiast może śledzić na własnym monitorzepostęp pracy każdego ucznia i kontrolować, czy radzi sobie zezleconym zadaniem.
Ufundowane pracownie wyposażone są w pakiety programów do naukiprzedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) oraz językaangielskiego. Ponadto dla uczniów szkół podstawowych przewidzianokurs internetowy dotyczący zasad polskiej interpunkcji, testyszóstoklasisty, a dla dzieci mających problemy z nauką matematyki wklasie szóstej – kursy wyrównawcze. Uczniowie gimnazjum otrzymająnatomiast testy egzaminacyjne do szkół średnich z częścihumanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej.
Konkurs rozpocznie się 5 września i potrwa do 5 października 2011r. Uczestnictwo w nim można zgłosić poprzez wypełnienie formularzakonkursowego, dostępnego na stronie internetowej  www.hp.pl/go/20lathp. Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w regulaminie zamieszczonymna powyższej stronie internetowej.
Partnerami Konkursu są: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, spółka Young Digital PlanetS.A. oraz Agora S.A., właściciel serwisów internetowych Multiwiedza.pl oraz GazetaEdukacja.pl.
HP szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii związanych z nauką,podnoszenia poziomu edukacji w zakresie nowych technologii orazunowocześniania infrastruktury informatycznej placówek oświatowych.Firma organizuje konkursy dla uczelni wyższych, z którychskorzystały także polskie ośrodki akademickie, takie jak np.Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Szczecinie oraz Uniwersytetw Gdańsku.
Od 20 lat HP Polska, dostarczając rozwiązania informatyczne dlasektora konsumenckiego, biznesowego i publicznego, ułatwiafunkcjonowanie obywateli, przedsiębiorstw i administracji, znaczącowspomagając ich rozwój w zakresie informatyzacji. Wedługtegorocznego rankingu TOP200, firma HP Polska po raz 14. zostałauznana za największą spółkę informatyczną w Polsce.
Honorowy Patronat nad przebiegiem Konkursu objął Minister BartoszArłukowicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów dospraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

Partnerzykonkursu


GazetaEdukacja.pl iMultiWiedza.pl - internetowe serwisy edukacyjnespółki AGORA S.A., właściciela marki Gazeta.pl, jednego znajwiększych portali internetowych w Polsce.


GazetaEdukacja.pl to serwis zawierający bazęwiedzy na temat sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego,nauki języków obcych.  Internauci znajdą w nim również materiałyprzygotowujące do matury oraz ciekawostki popularnonaukowe.MultiWiedza.pl – serwis e-learningowy specjalizujący się winternetowych kursach i szkoleniach dla uczniów i pracowników.


Young Digital Planet SA (YDP) – jeden zeświatowych liderów w tworzeniu interaktywnych materiałówedukacyjnych. Oferta edukacyjna YDP obejmuje obecnie wydawnictwamultimedialne z różnorodnych dziedzin, innowacyjne technologiewspierające rozwój dzieci, platformy edukacyjne, rozwiązaniae-learningowe oraz multimedialny sprzęt.


Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole – od 21 latpromuje aktywność i innowacyjność szkół, ich dorobek naukowy orazwychowawczy. Od wielu lat współpracuje z licznymi  organizacjamioświatowymi, m.in. Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli,Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury iDziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Fundacją Schumana, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej iekspertami z tej dziedziny.


Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" jestekspercką organizacją pozarządową (think tank) działającą na rzeczrozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wspierającą aktywnośćsamorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu technologiiinformacyjnych dla transformacji cywilizacyjnej polskich miast, wsii regionów oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.