Informacja prasowa: 23.09.2011

HP zapewnia ochronę aplikacji biznesowych

Nowe rozwiązania zabezpieczające HP TippingPoint wykrywają i eliminują luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych
Laboratorium HP Digital Vaccine Labs (DVLabs) opublikowało niedawnoraport “Cyber Security Risks Report”  za I połowę 2011 r. Zgodnie zzamieszczonymi w nim informacjami liczba ataków na aplikacjeinternetowe w samej tylko I połowie 2011 r. przekroczyła już łącznąliczbę ataków wykrytych w 2009 r. i jest o 65% wyższa niż całkowitaliczba ataków odnotowanych rok temu(1). 
HP wprowadził na rynek zaktualizowaną usługę HP TippingPoint WebApplication Digital Vaccine (WebAppDV) 2.0, która umożliwiawykrywanie luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych w czasierzeczywistym i wprowadza wirtualne poprawki do momentu stworzeniaprawdziwego rozwiązania problemu. Jest to możliwe dzięki narzędziudo skanowania aplikacji webowych HP WebInspect. Zostało onowyposażone w nową, adaptacyjną technologię zapory do ochronyaplikacji internetowych (Adaptive Web Application Firewall — WAF),by chronić komercyjne i niestandardowe aplikacje działające wtrybie online, takie jak strony sklepów lub banków, przed lukami wzabezpieczeniach.
Ochrona aplikacji internetowych
Wiele zapór sieciowych nie jest w stanie odróżnić normalnejaktywności sieciowej od szkodliwego ruchu w sieci, którego celemjest zakłócenie pracy aplikacji internetowych. Aby wyeliminować tęlukę, w systemie zapobiegającym włamaniom HP TippingPoint (IPS)oprócz tradycyjnych filtrów Digital Vaccine wdrażane sązaktualizowane filtry WebAppDV 2.0.
System HP TippingPoint IPS bazuje na najlepszych w branży badaniachośrodka HP DVLabs, który wykrywa czterokrotnie więcej krytycznychluk w zabezpieczeniach niż wszystkie pozostałe instytucje na rynkułącznie(2). Opracowane aktualizacje i poprawki eliminujące te lukisą co tydzień automatycznie dostarczane klientom w trybie online, aw przypadku luk lub zagrożeń krytycznych klienci otrzymują poprawkinatychmiast.
„Firmy muszą zmierzyć się z nieustannym ryzykiem cyberataków.Dotyczy to zwłaszcza aplikacji internetowych, w przypadku którychataki zagrażają zarówno spójności danych, jak i dostępności usług”— powiedział Michael Callahan, dyrektor ds. marketingu produktów wdziale zabezpieczeń dla firm (Enterprise Security Products) w HP.„Nowe rozwiązania HP TippingPoint stanowią ważny komponentplatformy HP Security Intelligence and Risk Management Framework.Udoskonalają one ochronę w sieci i centrum przetwarzania danych, coupraszcza zarządzanie zabezpieczeniami i zapewnia ciągłość procesówbiznesowych”.
Nowe rozwiązania HP rozszerzają ochronę danych i aplikacji wfirmach klientów.
— Pakiet Digital Vaccine Toolkit (DVToolkit) 2.0 zapewniazaawansowaną ochronę i łatwiejszą migrację z rozwiązań IPS opartychna systemach z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Uaktualnioneoprogramowanie pozwala klientom importować różne filtry IPS (w tymfiltry niestandardowe lub stworzone w systemach otwartych, np.Snort) bezpośrednio do systemu wykrywania włamań HP TippingPointIPS.
— Oparte na oprogramowaniu ArcSight Logger rozwiązanie HPTippingPoint Reporting and Archiving konsoliduje raporty dotyczącezdarzeń i oferuje większą przejrzystość stanu zabezpieczeń.Gromadzi ono informacje na temat aktywności dotyczącejbezpieczeństwa i analizuje pozyskane dane. Na tej podstawieoprogramowanie generuje dedykowane raporty, przeprowadza analizytrendów i integruje raporty, by ułatwić zachowanie zgodności zprzepisami.
Ceny i dostępność
— Rozwiązanie WebAppDV 2.0 jest już dostępne na całym świecie. Jegocena zależy od liczby przebiegów skanowania aplikacjiinternetowych.
— Pakiet DVToolKit 2.0 jest dostępny bezpłatnie na całym świeciedla klientów posiadających system HP TippingPoint IPS.
— Bazujące na oprogramowaniu Logger rozwiązanie HP TippingPointReporting and Archiving jest dostępne na całym świecie jakobezpłatny produkt dodatkowy dla klientów korzystających zoprogramowania Logger.
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element koncepcji„Instant-On Enterprise”. Nowoczesne firmy są w ciągłym kontakcie zeświatem. Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję „Instant-OnEnterprise” wykorzystują technologie we wszystkich obszarach swojejdziałalności, dzięki czemu mogą natychmiast udostępniać wszelkieinformacje, jakich potrzebują ich klienci, pracownicy, partnerzyczy obywatele.
Więcej informacji na temat rozwiązań HP TippingPoint można uzyskaćpod adresem www.hp.com/networking/security.
W dniach 29 listopada–1 grudnia w Wiedniu odbędzie się jedna znajważniejszych konferencji dla klientów HP o nazwie HP DISCOVER.Jej uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć wdrażanie koncepcjiInstant-On Enterprise w swoich firmach.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.