HP produktgaranti og HP Care Pack

Relaterte lenker

HP Care Pack

Hva menes med produktgaranti?

Garanti betyr at HP er ansvarlig for at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør funksjonalitet som er beskrevet for produktet.

Hva dekker produktgarantien?

Under garantiperioden vil HP etter eget valg reparere produktet eller skifte ut defekte deler med nye eller brukte deler som tilsvarer de opprinnelige i funksjon og ytelse. Dersom HP etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å utbedre feilen slik at produktet fungerer i henhold til produktets beskrivelse, kan HP etter eget valg refundere kjøpesummen eller erstatte produktet med et funksjonelt likeverdig produkt. Alle deler og produkter som er skiftet ut i forbindelse med garantitjenester blir HPs eiendom.

Hva dekkes ikke av garantien?

 • Garantireparasjon på produkter hvor serienummeret er fjernet
 • Skader som skyldes normal slitasje
 • Skader som skyldes bruk utenfor de driftsparametere som er oppgitt i brukerhåndbøkene (inkludert fast brent bilde på skjerm og tilkobling av feil spenning)
 • Feil som skyldes virus
 • Funksjonssvikt forårsaket av skade (også utilsiktet), inkludert transportskade, bruk av ikke originale HP deler. Service eller modifikasjoner utført av andre enn: HP, HP-service-partner, egne reparasjoner med HP kundeutskiftbare deler (CSR)
 • Programvare, inklusive programmer som er installert på maskinen fra fabrikk. Programvarens garanti er definert i HPs programvarelisensavtaler
 • Feil som skyldes bruk av ikke original HP software, tilbehør, media eller gjenstander som ikke er beregnet for produktet
 • Dersom produktet befinner seg et sted hvor det er fare for sikkerhet eller helse.

HP og HP servicepartnere skal ikke holdes ansvarlig for skade på eller tap av data eller programmer. Derfor anbefaler HP at det regelmessig og forut for enhver service tas sikkerhetskopier av alle programmer og data.

Når gjelder produktgarantien og HP Care Pack?

Garantiperioden beregnes fra den dagen kunden kjøper produktet fra en forhandler. Fremvisning av original kvittering med serienummer og salgsdato for produktet er en forutsetning for at det ytes service i henhold til garantien. Dersom kjøpsbevis ikke kan fremvises, beregnes perioden for garantiservice fra produktets produksjonsdato. Garantiservice utføres virkedager innenfor normal arbeidstid (0800 - 1600).

For HP Care Pack med 4 timer responstid eller høyere, gjelder følgende:

9x5: Vanlig åpningstid, vanlige arbeidsdager: Tjenesten er tilgjengelig mellom 0800 og 1700, mandag til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager. For reparasjon samme dag må feil meldes senest innen kl 1300.

13x5: Utvidet åpningstid, vanlige arbeidsdager: Tjenesten er tilgjengelig mellom 0800 og 2100, mandag til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager. For reparasjon samme dag må feil meldes senest klokken 17.

24x7: Denne tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, inkludert alle offentlige helligdager.

24x7: Denne tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, inkludert alle offentlige helligdager.

Merk 1: I noen land vil garantiservice ikke utføres uten kjøpsbevis som beviser eierskapet til produktet.

Merk 2: Ved forbrukerkjøp/privatkjøp, gjelder i tillegg lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Hvor gjelder garantien?

Produkter kjøpt i en region eller et land kan overføres til en annen region/land hvor HP eller servicepartnere tilbyr garantiservice for samme produkt/modell. Garantibetingelser, servicetilgjengelighet og respons kan variere fra region til region og land til land. Standard garantirespons kan variere etter lokal deletilgjengelighet.

Produkter som er solgt eksklusivt i et spesielt land eller region vil ikke bli reparert under garanti utenfor det landet produktet opprinnelig er solgt. Kunden må returnere dette produktet for garantiservice i det landet det er solgt eller kjøpe en serviceavtale i det landet produktet befinner seg.

Hvordan utføres garanti- og HP Care Pack-service?

Service utføres av HP eller våre autoriserte HP-servicepartnere lokalisert over hele Norge. Servicepartnerne har gjennomgått en omfattende autorisasjonsprosess for å kunne utføre service og support på HP produkter. Som kunde kan du alltid stole på at autoriserte HP-servicepartnere er kvalitetssikret og har nødvendig opplæring og sertifisering fra HP.

Hvordan finner jeg garantien på mitt produkt?

Vedlagt ditt produkt følger en beskrivelse som forteller hvilken garanti ditt produkt har. Du kan også kontakte en av våre autoriserte servicepartnere eller HP Support. I tillegg kan du finne garantien ved å gå inn på web: http://europe.itrc.hp.com (klikk "warranty check" midt på siden). For sjekk av garanti på consumer produkter kontakt HP Support. Kontaktinformasjon side 5.

Garantinivå og reparasjonstider

a. Customer Self Repair (CSR) (Kunden bytter selv ut defekt del)

For produkter med standard produktgaranti (On-Site, Pickup & Return osv.) vil HP søke å utbedre feil på produktet ved å sende ut erstatningsdel slik at kunden selv kan utbedre feilen. Kunde må selv, for enkelte av disse oppdragene, sørge for at defekt del blir hentet av HPs transportør. Telefonnummer til transportør er vedlagt utsendelsen av ny del til kunde.

For produkter dekket av HP Care Pack, vil kun eksternt tastatur og mus bli sendt ut direkte. Ved andre CSR-deler vil HP Care Pack-kunder få service On-Site om ønskelig.

b. On-Site Service (OS) (På stedet service)

For HP-produkter som i garantiperioden kvalifiserer for On-Site Service, vil HP benytte CSR i utstrakt grad (se pkt. a. ovenfor). For et begrenset antall deler vil en autorisert HP-tekniker komme til kunden for å reparere produktet. I dekningsperioden vil deler inkludert frakt dekkes av HP. For oppdrag som kvalifiserer for OnSite dekker HP reisekostnader for HP eller HP-servicepartner.

Merk: For å være berettiget til Service På Stedet må produktet befinne seg innenfor 100 km kjøreavstand og 2 timers landfast kjøretid fra nærmeste autoriserte HP-servicepartner eller HP verksted. Dersom produktet befinner seg utenfor denne begrensningen må du som kunde bringe produktet til nærmeste , eller gjøre en nærmere avtale med aktuell servicepartner eller HP. Ekstra kostnader kan påløpe.

c. Pickup & Return (PUR) (Hente- og bringetjeneste)

For HP-produkter som kvalifiserer for Pickup & Return, vil HP i samarbeid med en servicepartner hente det defekte produktet inn til et sentralverksted, og bringe det ferdig reparert tilbake til kunde. Transport, deler og arbeid som kreves for å reparere produktet, dekkes av HP. For å få levert denne tjenesten må kunde melde feil til HP Support på telefon 800 62 800.

d. Advanced Unit Replacement og Exchange (AUR og AUE) (Avansert ombytte)

For produkter som i garantiperioden dekkes av AUR, vil HP besørge levering av ny enhet og retur av defekt enhet uten ekstra kostnader for kunden. For å få levert denne tjenesten må kunde melde feil til HP Support på telefon 800 62 800.

e. Carry-In Service (Verkstedservice)

For HP-produkter som i garantiperioden dekkes av Carry-In Service, må kunde selv sende eller levere produktet for egen risiko og regning til reparasjon hos en autorisert HP-servicepartner. Kunde må selv besørge henting av produktet etter reparasjon. Deler og arbeid som kreves for å reparere produktet, dekkes av HP.

f. Return To Bench (Innsendelse til verksted)

For HP-produkter som i garantiperioden dekkes av Return To Bench, må kunde selv sende eller levere produktet for egen risiko og regning til reparasjon hos en autorisert HP-servicepartner eller HP. Deler og arbeid som kreves for å reparere produktet samt returfrakt, dekkes av HP.

g. Parts Only Warranty (POW = Delegaranti))

For HP-produkter som i garantiperioden dekkes av Parts Only Warranty, vil HP dekke delens kostnad. Dette betyr at arbeid, transport etc. skjer for kundens regning. Kunde må sende eller levere produktet for egen risiko og regning til reparasjon hos en autorisert HP-servicepartner eller HP. Kunde må besørge henting av produktet etter reparasjon eller betale kostanden ved forsendelse. Ved Parts Only Warranty må kunde gjøre avtale om reparasjonstid med servicepartner eller HP, evt. avtale med servicepartner eller HP om at delen sendes slik at kunde selv kan utføre reparasjonen. I slike tilfeller kan det påløpe kostnad for diagnostisering og bestilling av deler.
Merk: Arbeids-/transport- og reisekostnader for reparasjonen er ikke inkludert i dette garantinivået.
Batterier: HPs oppladbare batterier er berettiget til Parts Only Warranty (delegaranti, se punkt g.) på 12 måneder. Batterier er ikke berettiget til gjenværende del av garantien på det produktet de tilhører og/eller noen av de garantitjenester som produktet ellers har.

h. Mail-In Service (Innsendelse via post)

For produkter som dekkes av Mail-In Service må kunden først melde feil til HP Support på telefon 800 62 800, deretter sendes produktet for kundens egen risiko og regning. HP vil returnere et reparert produkt til kunde.

i. Spare Part Warranty ved kjøp av reservedeler

Reservedeler solgt separat og som ikke monteres i et produkt med aktiv garanti, gis en garantiperiode på 90 dager.

Responstider

Responstid er den tiden du kan forvente det tar HP eller en autorisert HP-servicepartner å under normale forhold å diagnostisere og bestille deler til reparasjonen. Dersom deler ikke skulle være på lager må en forvente å måtte vente rimelig tid på deler.

Eksempler på responstider:

On-Site - neste arbeidsdag

Produktet skal normalt være operativt innen utgangen av neste arbeidsdag.

Eksempel: Dersom kunde melder inn feil innenfor normal arbeidstid mandag og maskinvarefeil blir diagnostisert, vil HP sende ut kundeutskiftbare deler eller om berettiget til OnSite sende ut tekniker innen utgangen av arbeidsdagen tirsdag.

On-Site - 4 timers responstid (kun HP Care Pack)

Tekniker vil normalt ha påbegynt utbedring av feil innen 4 timer fra feilmelding er mottatt og maskinvarefeil er diagnostisert.

On-Site - 6 timers garantert reparasjonstid (kun HP Care Pack)

Produktet skal normalt være operativt innen 6 timer fra feilmelding er mottatt og maskinvarefeil diagnostisert.

Carry-In - to arbeidsdagers responstid

Produktet skal normalt være operativt og tilgjengelig for kunden innen 2 arbeidsdager etter at produktet ble levert servicepartnerens verksted.

Eksempel: Dersom kunde leverer produktet til verkstedservice innenfor normal arbeidstid mandag, vil produktet normalt være reparert og tilgjengelig for avhenting innen utgangen av arbeidsdagen onsdag.

Parts Only Warranty

Ved delegaranti må du gjøre avtale om responstid med HP eller en HP-servicepartner som vil utføre garantiservice.

Kontakt

Dersom du har en foretrukket HP-servicepartner, kontakter du denne. Dersom du er usikker på hvilke HP-servicepartnere som finnes i ditt distrikt, kan du finne disse på www.hp.no/kontakt.

Garantisupport og betalbare tjenester fra HP

Telefon: 800 62 800

Support for kunder med HP Care Pack avtaler som ikke har en foretrukket HP-servicepartner

Telefon: 800 56 044

HP-consumerprodukter (Presario, Pavillion, blekkskriver, kamera etc)

Telefon: 815 62 070

Hva gjør du dersom feil oppstår?

Dersom produktet mot formodning feiler bør du:
- Kontrollere at produktet er koblet til på riktig måte og slått på.
- Hvis produktet tilhører firmaet du arbeider for, kan du be om hjelp fra brukerstøttefunksjonen i bedriften.
- Bruk hjelpemidler/diagnoseprogrammer som finnes på service og supportsidene på www.hp.no/support

Notér:

 • Ha produktet tilgjengelig når du kontakter support
 • Produktnavn og modell
 • Serienummer og produktkode evt. HP Care Pack-nummer.
 • Kjøpsdato
 • Maskinvarekonfigurasjon og eventuelt tilleggsutstyr
 • Programvare som brukes, operativsystem og versjon
 • Når og/eller hvordan problemet oppstår
 • Feilkoder eller meldinger som kommer frem på skjermen.
 • Om nødvendig samarbeide med HP Support eller HP-servicepartner ved diagnostisering

Dersom feilen ikke kan løses over telefon, vil garanti- eller HP Care Pack service utføres i henhold til produktets servicenivå. Påse at du har oppdatert sikkerhetskopi av alle programmer, filer og data før garantiservice utføres.

Hvordan skaffe seg høyere servicegrad?

De fleste kunder og bedrifter har behov for høyere servicegrad enn det garantien gir. Garanti sikrer i hovedsak dine investeringer mens HP Care Pack-avtaler sikrer din bedrifts forretningsdrift.
HP og HP-servicepartnere kan tilby et stort utvalg av tjenester som kan gi deg høyere servicegrad og oppetid på IT-systemene. Tjenestene dekker alt fra standardiserte og pakkede maskinvareavtaler (HP Care Pack-avtaler) til fullstendig outsourcing av hele IT-miljøet.

HP Care Pack?

Vi i HP vet at bekymringsfri bruk av datautstyr er en forutsetning for fornøyde kunder. Derfor har vi utviklet HP Care Pack-avtaler i tillegg til den ordinære produktgarantien. HP Care Pack sikrer service og support i inntil 5 år. HP Care Pack vil i tillegg kunne gi deg høyere servicenivå og kortere responstid. HP Care Pack er en rimelig "forsikring" mot uforutsette reparasjonskostnader.

 • Forbruksdeler
 • Hardware-support i 3 til 5 år
 • Egne avtaler for installasjonstjenester
 • Software-support
 • Inkluderer reservedeler, arbeid og evt. utreise
 • Service og responstider tilpasset kundens behov
 • Internasjonal tilgjengelighet. Avtalen knyttes mot produktet, ikke stedet og kan overføres i Europa. Global dekning er tilgjengelig for bærbare produkter.
 • Løper fra produktets kjøpsdato
 • Egne 1 års avtaler for produkter utenfor garanti (post warranty)

Hvor finnes informasjon om HP Care Pack?

Privat- og bedriftskunder

Partnere og distributører

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om HP Care Pack!

Denne brosjyren (oktober 2005) gir et utdrag av HPs garanti- og HP Care Pack-betingelser og er ikke juridisk bindende. For ytterligere detaljer vises det til den dokumentasjon som følger det enkelte produkt og avtale.