Persbericht: 11.03.2016
Onderwerpen:

Hewlett Packard Enterprise levert ‘slimme’ informatie ‘at The Edge’ met nieuwe IoT oplossingen

Nieuwe HPE Edgeline IoTSystems en Aruba Sensors Platformbreiden Internet of Things (IoT)mogelijkheden uit

Amstelveen, 3 december 2015 – Vandaag kondigt HewlettPackardEnterprise (HPE) nieuwe Internet of Things (IoT) systemenennetwerkoplossingen aan waarmee klanten IoT data efficiënterkunnenverzamelen, verwerken en analyseren.

Hewlett Packard Enterprise heeft op gebied van IoTproducteneen van de meest uiteenlopende portfolio’s met oplossingenvoorcompute, connectiviteit, data analyses, security en bovendieneensterke partneromgeving. Hiermee wordt ‘Internet of Things’voorklanten vereenvoudigd, wat direct zorgt voorbeterebedrijfsresultaten”, aldus Antonio Neri, ExecutiveVicePresident en General Manager van HPE. “De nieuweoplossingenzijn een belangrijk onderdeel van onze strategie ommeerconnectiviteit en computing power ‘at the edge’ te leveren,zodatklanten het maximale resultaat uit IoT kunnen halen met zominmogelijk risico’s.

Gartner verwacht dat in 2016 6,4 miljard apparaten zijnaangeslotenmet behulp van ‘Internet of Things’, zo’n 30 procentmeer dan in2015.1 De snelle verspreiding van IoT devices, dataenconnectiviteit zorgt voor de creatie van nieuwe producten,meerefficiëntie, betere besluitvorming en effectieverrisicomanagementbinnen de hele organisatie. 


Meer intelligence en compute processing op de‘NetworkEdge’
Tegenwoordig is “intelligence” nodig om snel beslissingen tekunnenmaken en daarmee snel en veilig bedrijfsresultaat te boeken.Doorcomputing power, dataverzameling en datamanagement aan de randvaneen netwerk te plaatsen, buiten het traditionele datacenter,issnellere toegang tot relevante data mogelijk. Ook isminderbandbreedte nodig om onbruikbare data te transporteren. Totslot iser veel minder tijd nodig om inzichten voor bedrijventeverkrijgen.

HPE introduceert het eerste systeem uit een nieuwe serievanproducten. De nieuwe HPE Edgeline IoT Systems komen voort uit een samenwerking tussen HPE en Intel om bewezen, opensourceproducten te leveren aan de IoT markt. De HPE Edgeline IoTSystems10 en 20 zitten aan de netwerk edge, waardoor klanten instaat zijnom data direct veilig te aggregeren en analyseren endevices enapparaten in real time te beheren. De systemen zijngeschikt vooreen breed spectrum aan applicaties binnen deindustriële,logistieke, transport-, zorg-, overheids- en retailsector inrobuuste, mobiele en rack-mounted versies. De systemenzijngecertificeerd om te werken binnen Microsoft AzureIoTservices.

De eerste HPE Edgeline IoT Systems zijn nu verkrijgbaar enverenigenIoT datatoegang met devicemanagement, -configuratie en-beheer.Producten omvatten:
• HPE IoT System EL10 – Een robuuste edge gateway met eenoptimaalprijs/kwaliteitsniveau voor entry-level implementaties eningebouwdmet componenten voor een lange levenscyclus.
• HPE IoT System EL20 – Een robuuste edge gateway vooroptimaleprestaties met additionele functies voor meercomputemogelijkhedenen makkelijkere installatie. Het systeem isontworpen voor “highvolume” implementaties waaraan meer eisenworden gesteld en gebouwdmet componenten voor een langerelevenscyclus.

Toekomstige producten binnen de Edgeline familiebiedeninvesteringsbescherming en schaalbaarheid, omdat zeonderdeelvormen van HPE’s bewezen Moonshotsysteemarchitectuur.Moonshottechnologie biedt krachtigecomputingcapaciteit, terwijl erbeduidend minder energie en ruimtewordt gebruikt in vergelijkingmet normale servers.

Een leidend beacon voor connectiviteit
Vandaag kondigt Aruba het eerste beacon management productvoormultivendor wifinetwerken aan op basis van cloud. Aruba iseenbedrijf van Hewlett Packard Enterprise. De nieuwe IoT ArubaSensoris de nieuwe lichting van de Aruba MobileEngagementoplossingen.

De sensoren combineren een kleine wifi client en BLE radio.Daardoorkunnen organisaties Aruba Beacons via de bestaandemultivendorwifinetwerken vanuit een centrale locatie op afstandmonitoren enmanagen. Dit gebeurt met behulp van de Meridian cloudservice. Denieuwe Sensors zorgen dat ieder bedrijf services oplocatie kanintroduceren met behulp van Aruba Beacons en Sensors atthe edge énde Meridian cloud service die te koppelen is aanbusiness- enanalyseapplicaties.

Meer informatie is hier verkrijgbaar: http://www.arubanetworks.com/solutions/mobile-engagement/.

Beschikbaarheid
• De HPE Edgeline IoT Systems zijn nu beschikbaar.
• Aruba Sensors zijn vanaf vandaag te bestellen.

Uitgebreid portfolio aan IoT producten
Hewlett Packard Enterprise bezit een van de meestuitgebreideportfolio’s aan IoT compute, data-analyse, securityenconnectiviteitsoplossingen en een sterk ecosysteem aantop-tierpartners. Hieronder valt:
- Compute: HPE optimaliseert de waarde vanIoTanalyses via bewezen compute platforms van ‘the edge’ tot decloud,wat zorgt voor dataopname, compute en analyses. HPE’sproductenbevatten HPE Moonshot, ProLiant Servers en HPE EdgelineIoTSystems.
- Connectivity: HPE producten verenigentoegang,management en configuratie van devices. Dit biedt eenveiligeconnectie in een operationele omgeving van ‘the edge’ tot decloud.Producten bevatten Aruba en HPN networking equipment.
- Security: HPE Security zorgt datorganisatiesbeveiligingsrisico’s proactief beperken en tegelijkkunnen reagerenop de risico’s die IoT devices met zich meebrengen,zoalstoenemende connectiviteit en een toenemende kans op aanvallen.HPESecurity Fortify biedt uitgebreide security tests opdevices,netwerken, mobile en cloud. Daarnaast biedt HPESecureDatabescherming van inactieve data, data in gebruik en datain bewegingop gebied van IoT (data at rest, in use and in motion).Andereproducten hebben Aruba ClearPass en Suite B oplosisngen,watcontrole in netwerktoegang en data-encryptie biedt.
- Data Analytics: Met zijn bredeproductportfolio,zoals software, hardware en services, kan HPEgebruikmaken vandevices en sensoren als nieuwe databronnen. Daarmeekrijgenbedrijven historische en voorspelbare inzichten die zorgenvoorbedrijfsresultaat. Onder de oplossingen van HPE voorIoTdata-analyses vallen het HPEVerticaAnalytics portfolio (software), infrastructureoptimizedfor big data (hardware), Aruba Meridian Service andAnalytics& Location Engine (locatie en contextuele data)
- Ecosystem: HPE heeft een groeiend,wereldwijdecosysteem van top-tier partners, inclusief industrysolutionproviders, ISV’s, SI’s en IoT technology providers.Bijvoorbeeld:als lid van Microsoft Azure Certified for Internet ofThings (IoT)verzekert HPE bedrijven dat ze IoT oplossingen sneldraaiendekunnen krijgen met een ecosysteem van devices enplatformen.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.