Persbericht: 11.03.2016
Onderwerpen:

Slimme software van Hewlett Packard Enterprise beschermt organisaties tegen fraude en andere digitale bedreigingen

HPE InvestigativeAnalytics biedt financiële instellingenrevolutionair slimmesoftware om frauduleus en afwijkend gedrag teidentificeren en testoppen

Amstelveen, 3 februari 2016 – Hewlett PackardEnterprise(NYSE: HPE) kondigt vandaag tijdens de LegalTechConferentie in NewYork de beschikbaarheid aan van HPE InvestigativeAnalytics. Dezenieuwe software-oplossing biedt aan instellingen inde financiëlesector en andere gereguleerde branches de mogelijkheidomrisicovolle gebeurtenissen proactief op te sporen, te analyserenendaardoor zelfs te voorkomen.

Instellingen in de financiële dienstensector staan ondergroteredruk dan ooit. Uit het Morgan Stanley rapport van 2015blijkt datfinanciële instellingen sinds 2009 wereldwijd 260 miljarddollarhebben betaald aan boetes. Toezichthouders zijn in de hoogstestaatvan paraatheid en dagelijks komen er nieuwecompliancerichtlijnenbij. Wanneer niet kan worden voldaan aan dezeregels, kan ditleiden tot significante schade aan het bedrijf in devorm vanboetes van vele miljarden dollars en zelfs totstrafrechtelijkevervolging.

Het voldoen aan de compliance wet- en regelgeving en zofrauduleuzeactiviteiten een halt toeroepen, is geen gemakkelijketaak voorwereldwijde organisaties. Financiële instellingenverwerkendagelijks miljarden transacties en mededelingen. Hiermeewordenenorme hoeveelheden data geproduceerd die zich afzonderlijkdoor deorganisatie begeven. Bestaande gerenommeerde analystischesoftwareis tot nu toe niet in staat gebleken dit soortverschillendedatatypen te begrijpen en er onregelmatigheden inteherkennen.

Analyse van (on)gestructureerde data
Om bedrijven te helpen met het nakomen van de steeds groterwordendecompliancy eisen, introduceert HPE een revolutionairetechnologiedie als voornaamste doel heeft frauduleus ennon-compliant gedrag teidentificeren en te stoppen. HPEInvestigative Analytics combineertHPE software voor archiveren,compliance en machine learning. Zoworden automatisch patronen enonregelmatigheden ontdekt ingestructureerde en ongestructureerdedata. Organisaties kunnenhierdoor fout gedrag aanpakken voordathet een probleem wordt.

De alsmaar toenemende hoeveelheid bedrijfsdata incombinatiemet een toename van de boetes en sancties, zorgen vooreen steedshogere risicodrempel. Organisaties kunnen die drempelniet langernegeren. Dat geldt vooral in de sterk gereguleerdesectoren”,zegt Laura DuBois, Group Vice President, EnterpriseStorage,Servers and Infrastructure Software bij IDC.“Eensoftware-oplossing zoals die van Hewlett PackardEnterprise, geeftinzicht in zowel gestructureerde alsongestructureerde data. Deoplossing stopt niet bij het analyserenvan risico’s, maaronderneemt ook actie om de risico’s in te perken.Dit wordt in hoogtempo dé standaard van de industrie.

Grootst mogelijke zekerheid
Voor bedrijven van elk formaat is het tegenwoordignoodzakelijkom onethische en illegale activiteiten vóór teblijven. Alleen zokunnen zij zich beschermen tegen boetes,sancties en negatievepubliciteit die de waarde van hetbedrijfsaandeel kunnenbeïnvloeden”, zegt David Jones, SeniorVice President andGeneral Manager, Information Management &Governance, HewlettPackard Enterprise. “Met HPE InvestigativeAnalytics bouwen wevoort op de sterke basis die ons bedrijf heeftin compliance enanalytics software. Hiermee leveren we eenoplossing die meer dataop een dieper liggend niveau kan analyserenin vergelijking metalternatieve programma’s en zorgen we voor degrootst mogelijkezekerheid die onze klanten zich maar kunnenwensen.

HPE’s Investigative Analytics is een complete oplossingvoortoezicht en analyse die zich wijd verspreidt binnendebedrijfsinformatie. Het heeft bovendien een 200x groterepakkansvoor potentiële risico-informatie in vergelijking metanderevooraanstaande compliance en risk management systemen.Debelangrijkste functies van HPE Investigative Analytics zijnalsvolgt:

• Unique Assets in Archiving, Big Data, Compliance,andMachine Learning Software: HPE InvestigativeAnalyticscombineert HPE Digital Safe, HPE Supervisor, HPE IDOL en HPEVertica.Hiermee worden automatisch patronen enonregelmatigheden opgespoordin zowel de gestructureerde data (zoalshandelssystemen,risicosystemen, tariefsystemen, HR-systemen, etc.)als deongestructureerde data (zoals spraak, chat en e-mail).
• Curated Data Lake: Data uitongelijksoortigebronnen (zoals email, gesproken archieven en IM)worden verrijkt,net als gestructureerde data uit handels-, risk-,markt- ensurveillancesystemen. Zo wordt het mogelijk in een enkeleblik degestructureerde en ongestructureerde data te overzien -ongeachtwat de bron is.
• Machine Learning-Based Analytics: Maaktgebruikvan analytische onderzoeksmodellen voor menselijk gedrag omderisico’s in te schatten en mogelijke problemen tijdig aantewijzen. Dat doet het door een verbinding te maken tussendebusiness- en markt- activiteitenfeeds. Op basis daarvan, enincombinatie met een reeks Key Risk Indicatoren (KRI’s) wordtdeinformatie ingeschaald op dreigingsniveau.
• Secure Access with Rationalized Results:Ditbeveiligt, controleert en stroomlijnt toegang tot alledata.Tegelijkertijd worden de mogelijkheden van HPE IDOL en HPEVerticavolledig benut en worden hiermee bruikbareinzichtengecreëerd.
• Models Human Behavior to Measure Risk &RaiseAlerts: De activiteiten uit het bedrijfsleven en demarktworden met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld doorhandelsmeldingen,marktevenementen of onderzoekspublicaties temonitoren. Metterugwerkende kracht wordt vervolgens de contentgewaardeerd tegendeze events aan de hand van de Key RiskIndicatoren (KRI’s). HPEInvestigative Analytics gebruikt een breedscala aan Key RiskIndicatoren (KRI’s). Deze variëren van lexicalanalysis tot meercomplexe taalmodellen, die zoeken naar mogelijkegemanipuleerdetaal.
• HPE Reliability and Performance: Gebouwd metHPEhardware, software en cloud infrastructure is HPEInvestigativeAnalytics een gehoste dienst die ontworpen is ombewezen resultaaten betrouwbaarheid te leveren en om desamenwerking door de geheleorganisatie te verhogen.


HPE Investigative Analytics is rechtstreeks beschikbaar viaHewlettPackard Enterprise en via geselecteerde partners.

Sinds de recente aantijgingen en beboetingen zoeken veelvanonze klanten een uitgebreide analytische oplossingwaarmeeongebruikelijke of frauduleuze activiteiten sneller kunnenwordengeïdentificeerd”, zegt Tom Lewis Hoofd Data Analyticsbij PwCin het Verenigd Koninkrijk. “Met behulp van hetanalyticsplatform van Hewlett Packard Enterprise kunnen we klantenhelpeneen compleet framework van geavanceerde, analytischeenonderzoekende applicaties en processenteimplementeren.

HPE Investigate Analytics is onderdeel van HPE’s ‘Information Managementand Governance’ portfolio. Ook is heteenkernonderdeel van HPE’s transformatiestrategie ‘ProtecttheDigital Enterprise’.

Beschikbaarheid en verdere informatie
HPE Investigative Analytics is per direct beschikbaar. Voormeerinformatie is de stand van HPE te bezoeken tijdens LegalTech(#114)of klikhier.

Volg HPE Software op LinkedInen@HPE_Software en@HPE_BigDataopTwitter.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.