Persbericht: 11.03.2016
Onderwerpen:

Hewlett Packard Enterprise levert Docker oplossingen van datacenter tot cloud

Technologiebedrijfbiedt uitgebreid aantal producten opgebiedvan cloud, software,storage en services, geoptimaliseerdvoorcontainers

Amstelveen, 16 november 2015 – Vandaag introduceertHewlettPackardEnterprise (HPE) op DockerCon Europe een uitgebreideline-upvannieuwe oplossingen voor de Docker omgeving.

Containers veranderen de manier waaropapplicatieswordenontwikkeld en gemanaged, ze overbruggen de klooftussen ITenontwikkelaars en helpen organisaties met het versnellenvanhuninnovatie”, aldus Martin Fink, EVP en CTOvanHPE.“Hewlett Packard Enterprise omarmt de mogelijkhedenvanDockeren breidt ze uit met een reeks van middelen endiensten.Hiermeehelpt HPE klanten bij het ontwikkelen, testen endraaien vaneenDocker omgeving op enterpriseschaal.

Technologieportfolio vanHPEondersteuntDocker
Organisaties zoeken naar gebruiksvriendelijke middelenomapplicatiessnel door te ontwikkelen, te testen en temanagen.Docker technologiewordt momenteel snel overgenomendoorontwikkelaars, DevOps en IToperations professionals omdat heteennieuwe manier biedt omflexibele ontwikkelmethoden teondersteunen.Voor deze benaderinghebben organisaties een hybrideinfrastructuurnodig waarmeeapplicaties en services snel enrendabel kunnenwordengeleverd.

HPE onthult een relevant technologieportfoliowaardoororganisatiesgebruik kunnen maken van Docker. Dit helpt bijdetransformatienaar een hybride infrastructuur op eenhoogschaalbare, veilige envertrouwde wijze. De nieuwe oplossingenopgebied van cloud,software, storage en services zijn:

 • HPE Helion Development Platform 2.0 metondersteuningvoorDocker
 • HPE StormRunner en HPE AppPulse voor Docker
 • Remote Docker Swarm cluster monitoring met HPE Sitescope
 • HPE Codar voor Docker
 • Docker Machine plugin voor HPE Composable Infrastructure
 • HPE 3PAR StoreServ en StoreVirtual Storage voor Docker
 • Docker geverifieerde architectuur
 • Docker Reference Guide
 • Enterprise-grade Docker Support


Tegenwoordighebbenontwikkelaarseen nieuw model nodig voor het bouwen, leverenendraaien vangedistribueerde applicaties, debestaandeinfrastructuren zijn hierniet voor ontwikkeld”,aldus NickStinemates, VP, businessdevelopment & technicalalliances bijDocker. “Dockerbiedtdirectedraagbaarheid en verenigde applicatie implementatievoorelkeinfrastructuur, zowel op locatie als in de cloud. DockerenHewlettPackard Enterprise stimuleren samen de ‘nextgeneration’vanenterprise applicaties wat zorgt voorflexibelebusiness.

BeschikbaarheidHPEoplossingendie gebruik maken van Docker, begeleiding enserviceszijn nuverkrijgbaar. Lees de blog ‘Grounded in the Cloud’voor meer informatie over het HPEHelionDevelopment Platform 2.0 ende ondersteuning voor Docker.Bezoek de‘Converged DataInfrastructure’ blog posts voor meerinformatieover de Docker Machine plugin voorHPE Composable Infrastructure en deDocker ReferenceArchitecture.

Vervolgpersberichtinhet Engels
 • HPE Helion Development Platform 2.0 withsupportforDocker – Enables developers and IT operatorstodeploymicroservices, a way of designing applicationsasindependentlydeployable services, packaged as Dockercontainers.The HPE Helion Development Platform 2.0 also includesHelionCodeEngine, a continuous integration/continuousdeployment(CI/CD)service for automating the build, test and deployworkflowforcode. This service is merged into a Git repositorythrough aDockerTrusted Registry and the Helion DevelopmentPlatform.
 • HPE StormRunner and HPE AppPulse forDocker–Allows developers and IT operations to test, deployandmonitorDockerized applications with confidence. HPE’s tools forload testing and application performance monitoring form anapplicationlifecyclemanagement solution for containerized appsandmicro-services withfull transaction tracing acrosscontainerizedand traditionalbackend systems and smart cloud basedloadtesting.
 • Remote Docker Swarm cluster monitoringwithHPESitescope – Manages and monitors a completeDockerSwarmcluster with HPE Sitescope, an agentless applicationmonitoringsoftwaresolution. An industry first, HPE Sitescope uses aDockerSwarmaddress to automatically build a cluster map andmonitors allfivelayers of the cluster: Docker Swarm, cluster nodes,Dockerdaemon,running containers, as well workloadspecificmonitoring.
 • HPE Codar for Docker –Enablescontinuousdeployment of hybrid workloads, part traditionalandpartcontainerized, with a click of a button. HPE Codar gains Dockerfile and image formats supporttobeincorporated in its visual application designer.
 • Docker Machine plugin forHPEComposableInfrastructure – Automates the deploymentofDockercontainer hosts from HPE OneView, enabling IT and DevOpstorapidlyprovision bare metal infrastructure for Dockerenvironmentswithinan organization’s own datacenter and on their ownsecurenetworks.The plugin leverages the Composable Infrastructure API native to HPE OneView.
 • Persistent storage for Dockercontainerizedapps– Flash-optimized HPE3PARStoreServStorage arrays and the HPEStoreVirtualsoftware-definedstorage solutions now support theuse of Dockerstateful containersin OpenStack® technologyenvironments via theopen source Flockerarchitecture fromClusterHQ. This architectureallows Dockercustomers tocontainerize applications that requirepersistentstorage, such asdatabases.
 • Enterprise-grade container support –Deliversexpandedsupportforcontainers in alignment with HPE’s technologysolutionsroadmaps,with a single point of contact for access to aglobalnetwork ofspecialists, 24x7.
 • Docker Reference Architecture –Providesbestpractices and guidance on how to deploy DockeronConvergedArchitecture 700 with Helion CloudSystem 9.0forimprovedperformance, scalability and management inlargehybridclouds.
 • Docker Reference Guide – Providesguidancebasedon an internal HPE Docker implementation forimproving thesoftwaredevelopment and deployment process usingDocker on HPEBladeSystem tomake CI/CD pipelines moreefficient.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.