HP LaserJet MFP M438n‎

#8AF43A

סמוך על הביצועים והמהימנות הידועים של HP במחיר משתלם

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet MFP M438n‎

#8AF43A

סמוך על הביצועים והמהימנות הידועים של HP במחיר משתלם

מדפסת זו מיועדת להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבב חדש או בשימוש חוזר של HP, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים שומרים על יעילותם של אמצעים אלה, וחוסמים מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP בשימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש. מידע נוסף בכתובת:

http://www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

התעלה על הציפיות מהמדפסת המשרדית שלך עם המהירות, האיכות והיעילות של המדפסות המשרדיות מדגמי HP LaserJet.

אידיאלי לקבוצות עבודה של עד 5 אנשים, המדפיסים עד 2,000 עמודים לחודש, וזקוקים לביצועים ולמהימנות של HP במחיר משתלם.

מאפיינים

עם הדפסה במהירות גבוהה, קיבולת של 100 גיליונות וטונר ותוף בעלי תפוקה גבוהה. סמוך על המדפסות המשרדיות מדגמי HP LaserJet שיענו על צורכי ההדפסה התובעניים שלך.

מערכת הדפסה מהימנה למשרד המודרני, תומכת במשימות ותהליכים ניהוליים כדי שהצוות ימשיך להתקדם.

מערכת הדפסה עשירה במאפיינים שתספק ערך גבוה לעסק שלך במשך שנים רבות.

מפרט

פונקציות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)

[1] לא כל המאפיינים של HP Web Jetadmin נתמכים. HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[1] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות,‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[2] HP ממליצה שמספר העמודים החודשי של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

[3] Windows 7 ואילך.

[4] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 230 וולט.

[5] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של 230 וולט.

[6] מסופק עם מחסנית טונר HP LaserJet מקורית בשחור לשימוש ראשוני (תפוקה של 4,000 עמודים) ותוף הדמיה מקורי של HP (תפוקה של 80,000 עמודים). ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏ בהדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.