HP Elite Display E-Series

שימושיים וגם אלגנטיים. מיועדים להפגין ביצועים וגם לשמור על הנוחות שלך.

מתאים לסגנון העבודה שלך

צגים עם ארבע אפשרויות כוונון – הטיה, סיבוב מצד לצד וסיבוב על ציר.

הצגים מעוצבים לזוויות צפייה של 178 מעלות, כדי לאפשר לך לצפות בעבודות שלך בנוחות.

השווה ובחר

השווה ובחר

‎© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

1. כל צג נמכר בנפרד.

2. המאפיינים משתנים בהתאם למוצר. כדי לקבל נתונים מדויקים בנוגע ליכולות, עיין במפרט המהיר של המוצר.

3. פונקציות HP Sure View בכיוון תצוגה לרוחב.

4. על בסיס צגים הזמינים כעת בשוק בגודל 23.8 אינץ', נכון לינואר 2019, עם מסך פרטיות משובץ באופן פיזי ומבוסס חומרה שניתן לכבות כדי לעבור למצב פרטיות ולהפעיל כדי לעבור למצב שיתוף.

5. מחשב שולחני מיני נמכר בנפרד.

6. כל מפרטי הביצוע מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP‏; הביצועים בפועל עשויים להשתנות ולהיות גבוהים או נמוכים יותר.