HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
תיהנה מטכנולוגיה אינטואיטיבית ורב-ממדית

Sprout Pro מאפשר שינויים מהפכניים בתעשיות שונות

Intel, הסמל של Intel,‏ Intel Inside,‏ Intel Core ו-Core Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
‏Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel אינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.


1. WorkTools זמין כרגע רק במחשבי Sprout Pro G2 ואילך. נדרשת גישה לאינטרנט. ייתכן שיהיה צורך לרכוש יישומים נוספים שאליהם מפנה WorkTools.


2. Sprout Pro כעמדת קיוסק היא תצורה אופציונלית, והיא דורשת יישום המותאם לדרישות הספציפיות של כל לקוח בתחום הקמעונאות.


3. Light Guide Systems הוא יישום אפוציונלי עבור Sprout Pro, והוא זמין בנפרד דרך שותף שהוא יצרן ציוד מקורי ודרך שותפי ערוץ ספציפיים לתהליכי עבודת ייצור. היישום מאפשר להם להתאים אישית הרכבה המונחית באמצעות אור לפי תהליך ההרכבה הספציפי שלהם.


‎© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.‎


המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי HP‏, Inc.‎‏ במסגרת רישיון. Microsoft, ‏Windows והסמל של Windows הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב או במדינות אחרות. Intel, הסמל של Intel,‏‏ Intel Core ו-Core Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. NVIDIA ו-GeForce הם סימנים מסחריים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.