מאפייני משפחת המדפסות HP DeskJet Ink Advantage

 
1 ההתקן הנייד צריך להיות בעל יכולות תמיכה באלחוט. המדפסת וההתקן חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית מקומית או באמצעות חיבור אלחוטי ישיר. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלה אלחוטית תואמת לנתבי ‎2.4 GHz בלבד.

hpconnected.comייתכן שמאפיין זה דורש מנהל התקן או יישומים, שניתן להוריד מהכתובת2

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.‎

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.ייתכן שמאפיין זה דורש מנהל התקן או יישומים, שניתן להוריד מהכתובת