Tisková zpráva: 20. květen 2008

HP oznamuje akvizici společnosti EDS za 13,9 miliardy amerických dolarů

Praha, 13. května 2008 –Společnosti HP a EDS oznámily podepsání definitivní dohody, najejímž základě bude společností HP koupena společnost EDS za 25amerických dolarů na akcii, tedy celkem za zhruba 13,9 miliardyamerických dolarů. Podmínky transakce byly jednomyslně schválenypředstavenstvy společností HP i EDS.
Transakce by měla býtuzavřena ve druhém pololetí kalendářního roku 2008 a očekává se, ževíce než zdvojnásobí tržby HP ze služeb, které za fiskální rok 2007činily 16,6 miliardy amerických dolarů. Podniky služeb obouspolečností ke konci fiskálního roku 2007 zaznamenávaly souhrnnéroční tržby přes 38 miliard amerických dolarů a zaměstnávaly 210000 lidí ve více než 80 zemích světa.
HP má v plánu vytvořitnovou podnikovou skupinu pod značkou „EDS – an HPcompany“, která bude sídlit ve stávajícím ústředí EDS vtexaské metropoli Plano. EDS má být podle plánů HP po uzavřenítransakce nadále vedena stávajícím předsedou představenstva,prezidentem a generálním ředitelem Ronaldem A. Rittenmeyerem, kterýse stane členem představenstva HP a bude podléhat předsedovipředstavenstva a generálnímu řediteli HP Marku Hurdovi.
„Spojením společností HPa EDS vznikne vedoucí síla na globálním trhu IT služeb,“ řekl MarkHurd. „Společně budeme silnějším obchodním partnerem, takže budemezákazníkům schopni poskytovat nejširší i nejvíce konkurenceschopnéportfolio produktů a služeb v odvětví. Posiluje to naše odhodlánípomáhat zákazníkům dosahovat lepších výsledků prostřednictvímsprávy a transformace technologií.“
HP očekává, že transakcebude mít růstový účinek na její non-GAAP zisk za fiskální rok 2009a růstový vliv na GAAP zisk za rok 2010.
„V první řadě je toskvělá transakce pro naše akcionáře, jimž přináší obrovskou prémiik ceně našich akcií,“ doplnil Ronald A. Rittenmeyer. „Je taképřínosná pro naše zákazníky, neboť spojení dvou globálníchspolečností a schopností našich zaměstnanců podpoří inovace, stejnějako zvýší hodnotu našich služeb v širokém spektru odvětví. Zároveňto výrazně posílí naši alianci Agility.“
HP akvizicí společnostiEDS posílí svou pozici v oblasti služeb, což je jejím dlouhodobýmcílem. Mezi konkrétní služby, které spojené společnosti nabídnou,patří: IT outsourcing zahrnující služby datových center, služby propracoviště, síťové služby a řízené zabezpečení, outsourcingpodnikových procesů včetně vyřizování nároků na nemocenskou,finanční zpracování, outsourcing CRM a HR, aplikace včetně vývoje,modernizace a správy, poradenství a integrace, a také technologickéslužby. Spojená společnost bude těžit z rozsáhlých zkušenostís nabídkou řešení pro zákazníky ve státní správě, ve zdravotnictví,výrobě, finančních službách, energetice, dopravě, komunikacích,spotřebním průmyslu a maloobchodě.
Podle podmínek dohody ofůzi obdrží akcionáři společnosti EDS 25 amerických dolarů zakaždou kmenovou akcii EDS, kterou budou vlastnit k datu uzavřenífůze. Akvizice podléhá obvyklým podmínkám včetně schválení domácímii zahraničními regulačními úřady a souhlasu akcionářů společnostiEDS.
Zvukové záznamywebových přenosů
Společnost HP a EDS přioznámení akvizice uskutečnily po webu dva zvukové přenosymoderované Hurdem a Rittenmeyerem, jeden pro investory a druhý promédia.
Zvukový záznam přenosupro finanční analytiky a akcionáře je k dispozici na webu www.hp.com/investor/hpedswebcast.
Zvukový záznam pro médiaje k dispozici na webu www.hp.com/go/HPtoacquireEDS.
 
Ospolečnosti EDS
EDS (NYSE: EDS)jako přední globální poskytovatel technologických služeb poskytujesvým klientům ucelená podniková řešení. Společnost EDS předvíce než 45 lety založila celé odvětví outsourcinguinformačních technologií. V současné době EDS poskytuješiroké portfolio služeb outsourcinguinformačníchtechnologií a podnikových procesů pro klienty v oblasti výroby,finančních služeb, zdravotnictví, komunikací, energetiky, dopravy,spotřebního průmyslu a maloobchodu i státní správy po celémsvětě. Další informace najdete na webuwww.eds.com.
Ospolečnosti HP
HP se zaměřuje nazjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – oddomácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, kterézahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a ITinfrastrukturu, patří HP mezi největší světové IT společnosti. Začtyři fiskální čtvrtletí, končící 31. lednem 2008, dosáhly celkovétržby společnosti HP 107,7 miliard amerických dolarů. Dalšíinformace o HP (NYSE) jsou k dispozici na webu www.hp.cz.
Poznámka pro redaktory:Další zprávy společnosti HP, včetně odkazů na informační kanályRSS, najdete na adrese www.hp.com/hpinfo/newsroom/.
 
Dalšíinformace
EDS plánujepředložit americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC)v souvislosti s fůzí předběžný prospekt, definitivní prospekt adalší relevantní materiály. Definitivní prospekt bude akcionářůmEDS doručen poštou nebo osobně. Před rozhodováním o volbě neboinvestici v souvislosti s fůzí naléhavě doporučujeme investorům aakcionářům společnosti EDS, aby si prospekt a další relevantnímateriály, které budou k dispozici, přečetli, protože budouobsahovat důležitou informaci o fůzi. Prospekt, další relevantnímateriály (až budou zpřístupněny) i jakékoli další dokumentypředložené společností EDS komisi SEC lze zdarma získat na webuwww.sec.gov. Kromě toho mohou investoři a držitelé cenných papírůzdarma získat kopie dokumentů podaných komisi SEC také na stránceInvestor Relations webu EDS (www.eds.com) nebo zasláním žádosti naadresu EDS, 5400 Legacy Drive, Plano, TX 75024 -- Attention:Investor Relations.
 
Účastnícižádosti o zmocnění
Společnosti EDS aHP, její ředitelé a výkonní představitelé mohou být v souvislostis fůzí považováni za účastníky žádosti o zmocnění akcionářů EDS.Informace o ředitelích a výkonných představitelích HP jsou uvedenyv části Schedule 14A prospektu společnosti HP, který byl komisi SECpodán 29. ledna 2008, a ve výroční zprávě na formuláři 10-K podanékomisi SEC 18. prosince 2007. Informace o ředitelích a výkonnýchpředstavitelích EDS jsou uvedeny v části Schedule 14A prospektuspolečnosti EDS, který byl komisi SEC podán 4. března 2008, a vevýroční zprávě na formuláři 10-K podané komisi SEC 27. února 2008.Další informace o zájmech účastníků žádosti o zmocněnív souvislosti s fůzí budou uvedeny v prospektu, který EDS plánujepředložit komisi SEC.
 

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.