HP PageWide XL 打印机产品组合要求

 

HP PageWide XL 8000 系列打印机要求

 

HP PageWide XL 5100 系列打印机要求

 

HP PageWide XL 4600 系列打印机要求

 

HP PageWide XL 5100 晒图机要求

 

HP PageWide XL 3900 复合机

本文档介绍 HP 测试标准和假设,并进一步详述了对 HP PageWide XL 3900 复合机提出的特定要求。

探索有关 HP PageWide XL 打印的更多信息