Декларация за поверителност на HP

HP осъзнава, че поверителността е основно човешко право, и признава значението на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите клиенти и партньори по света. Като глобална организация с юридически дружества, бизнес процеси, управленски структури и технически системи в международен мащаб, ние се стремим да осигуряваме защита на всички дейности, които надвишават минималните законови изисквания, и да внедряваме последователни и стриктни процедури и правила.

 

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за нашите практики за поверителност, за избора, който можете да направите, и за правата, които можете да упражнявате, във връзка с Вашите лични данни, включително информация, която се събира чрез активността Ви онлайн, използването на устройства и офлайн взаимодействието Ви с HP, когато например контактувате с представители на Обслужване на клиенти. Тази Декларация за поверителност е приложима за всички дружества на HP, както и за притежавани от HP и дъщерни дружества на HP уебсайтове, домейни, услуги (включително управление на устройства), приложения, абонаменти (напр. Instant Ink) и продукти (общо „HP услуги“).

 

Настоящата Декларация за поверителност не се прилага за лични данни, които обработваме от името на нашите бизнес клиенти, когато предоставяме услуги. Договорите, които имаме с нашите бизнес клиенти уреждат начина, по който ние обработваме Вашите лични данни в този контекст. Ако сте клиент, служител или изпълнител на бизнес клиент на HP и имате въпроси относно Вашите лични данни, препоръчваме Ви първо да се свържете с бизнес клиента на HP и ако е необходимо, ще им окажем съдействие при изготвяне на отговорите на Вашите въпроси.

Нашите принципи за поверителност

Разполагаме с програма, базирана на отчетност, и се ангажираме да спазваме следните принципи, които са основани на международно признати рамки и правила за поверителност и защита на данните:

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Обработваме личните Ви данни в съответствие със закона и по справедлив и прозрачен за Вас начин. Дейностите, свързани с обработване на данни, се изпълняват: 1) с Ваше съгласие; 2) с цел да спазим задълженията си към Вас; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности, внедряване на иновации и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с друга законосъобразна цел.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРАВО НА ИЗБОР ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА ДАННИ

УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРАВО НА ИЗБОР ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА ДАННИ

Действаме по прозрачен начин, като Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме, и за целите, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с Декларацията за поверителност или с конкретни уведомления, свързани с HP услугите.

ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Предоставяме Ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

ИНТЕГРИТЕТ НА ДАННИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

ИНТЕГРИТЕТ НА ДАННИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Използваме лични данни само за целите, посочени към момента на събиране, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални и събираме лични данни, които са подходящи и необходими за целите, за които се събират. Съхраняваме личните данни за срок не по-дълъг от необходимия за целите, за които ги събираме, след което ги изтриваме или унищожаваме по сигурен начин.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За да защитим личните данни от неупълномощена употреба или разкриване, прилагаме строги мерки за защита на информацията в собствената си дейност и предлагаме водещи на пазара продукти и решения с високи нива на сигурност на данните.

ОТЧЕТНОСТ ЗА ПО-НАТАТЪШЕН ТРАНСФЕР

ОТЧЕТНОСТ ЗА ПО-НАТАТЪШЕН ТРАНСФЕР

Отчитаме потенциалната отговорност, която носим за пренос на лични данни между дружествата на HP или към трети страни. Личните данни се споделят само при условие че третите страни са задължени чрез договор да осигуряват еквивалентни нива на защита.

СЪДЕЙСТВИЕ, НАДЗОР И ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ, НАДЗОР И ПРИЛОЖЕНИЕ

Ангажираме се да разрешаваме всякакви проблеми относно личните Ви данни. Доброволно участваме в няколко международни програми за поверителност, осигуряващи съдействие на лица, които смятат, че HP не зачита по подходящ начин техните права.

Международно предаване на данни

Като глобална компания е възможно да осъществяваме достъп или да предаваме информация, която ни предоставяте, чрез дружествата на HP по целия свят в съответствие с тази Декларация за поверителност и съгласно следните международни програми за поверителност.

 

ЩИТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЕС-САЩ

 

Въпреки че не се използва за пренос на данни от 16 юли 2020 г., HP все още се придържа към рамката на щита за поверителност ЕС-САЩ, зададена от Министерството на търговията на САЩ, във връзка със събирането, използването и съхранението на лични данни от страните-членки на Европейския съюз. HP е сертифицирана за спазване на принципите на щита за поверителност за уведомяване, избор, отчетност за по-нататъшен трансфер, защита, интегритет на данните и ограничаване на целите, достъп и съдействие, приложение и отговорност. В случай на конфликт между правилата в тази политика за поверителност и принципите на щита за поверителност, превес имат принципите на щита за поверителност. За да научите повече за програмата „Щит за поверителност“ и за да разгледате нашата страница за сертифициране, посетете www.privacyshield.govСайт, който не е на HP.

 

В съответствие с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ HP се ангажира да разрешава жалбите, свързани с Вашата поверителност и събирането и използването на Вашите лични данни от наша страна. Граждани на Европейския съюз със запитвания или жалби относно тази политика за поверителност първо трябва да се свържат със СЛУЖБАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА HP.

 

HP се ангажира да отнася жалби, оставени без решение, във връзка с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ към BBB EU PRIVACY SHIELD, независима институция за решаване на спорове, намираща се в САЩ и управлявана от Съвета на Организацията за по-добър бизнес (BBB). Ако не получите своевременно потвърждение за регистриране на жалбата Ви или ако тя не бъде разгледана удовлетворително, посетете https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsСайт, който не е на HP за допълнителна информация и за да подадете оплакване.

 

Ако жалбата Ви не бъде удовлетворена чрез описаните по-горе канали, при някои определени обстоятелства може да получите възможност да инициирате арбитражен процес пред панел на Щита за поверителност.

 

HP е предмет на разследващите и регулаторните правомощия за правоприлагане на Федералната комисия по търговия на САЩ или на друг упълномощен законов орган.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

ОБВЪРЗВАЩИ КОРПОРАТИВНИ ПРАВИЛА

 

Обвързващите корпоративни правила на HP („ОКП“) гарантират, че личните данни, предавани от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), са надлежно защитени, докато се обработват от някоя от фирмите на HP по света. HP извършва прехвърляне на лични данни от ЕС съгласно следните одобрени ОКП.

 • ОКП на HP за администратори („ОКП–А“). В сила от 2011 г., ОКП–А на HP се отнасят до прехвърляне на лични данни на съществуващи и потенциални клиенти на HP, както и на служители на HP и на кандидати за работа като кандидати за работа.
 • ОКП на HP за лица, обработващи данни („ОКП-О“) – одобрени от повечето регулаторни органи за защита на данните в ЕИП и Швейцария към 2018 г., ОКП-О на HP са предназначени за корпоративни клиенти на HP и целят улесняване на трансфера на личните им данни от ЕИП.

 

Допълнителна информация за ОКП ще намерите тук (на английски език).

 

ТРАНСГРАНИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА APEC

 

Практиките за поверителност на HP, описани в тази Декларация, са в съответствие с трансграничната система за правила за поверителност на APEC („CBPR“), включително прозрачност, отчетност и избор по отношение на събирането и използването на лична информация, както и системата за признаване на поверителност за обработващи личните данни („PRP“). Сертификациите на CBPR и PRP не покриват информация, която може да бъде събрана чрез софтуер, който може да се изтегли, на платформи на трети страни. CBPR и PRP системите на APEC предоставят рамка за организации, които гарантират защита на личната информация, предавана сред участващите икономики в APEC. Повече информация относно рамката на APEC можете да намерите тук.

 

Ако имате нерешен проблем с поверителността или използването на данните, свързан със сертификацията на APEC на HP и който не сме адресирали задоволително, се свържете с нашия партньор за разрешаване на спорове трета страна, базиран в САЩ (безплатно).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Как използваме данните

Събираме и използваме личните Ви данни, за да управляваме взаимоотношенията Ви с HP и за да Ви обслужваме по-добре, когато използвате HP услугите, като персонализираме и усъвършенстваме Вашето преживяване. Ние използваме и обработваме по друг начин Вашите данни за следните бизнес цели:

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

 

Предоставяме Ви безпроблемно преживяване като клиенти чрез поддържане на точни данни за контакти и регистрация, предоставяне на всеобхватно съдействие на клиенти, чрез редица носители, включително онлайн центрове за съобщения и чат, комуникация с Вас относно предлагане на продукти, услуги, абонаменти и функции, които могат да Ви интересуват и осигуряване на възможности да участвате в конкурси, обаждания по телефона и анкети за получаване на обратна информация за удовлетворение, стимули за клиенти, придобивки и награди за лоялност. Ние също така използваме данните Ви, за да Ви предлагаме съобразено с нуждите Ви обслужване, да персонализираме услугите и съобщенията на HP, които получавате, и да Ви даваме препоръки, базирани на Вашето използване на услуги на HP.

 

ПОДДРЪЖКА НА ТРАНЗАКЦИИ

 

Помагаме Ви да изпълнявате транзакции и да поръчвате наши продукти или услуги, администрираме акаунта Ви, обработваме плащания, организираме доставки и транспорт и улесняваме ремонти и връщания.

 

ПОДДРЪЖКА И ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОДУКТ

 

Комуникираме с Вас, за да Ви информираме или да ви уведомим за нетрансакционни характеристики на продукта, които не са Ви представени от отдел „Обслужване на клиенти” или „Административно обслужване”. Подобряваме качествата и работата на нашите продукти, решения, услуги и поддръжка, предлагаме гаранционна поддръжка, актуализации на фърмуера и софтуера, както и уведомления, за да гарантираме непрекъснатата работа на устройството или услугата. За повече информация посетете раздела Информация, която се събира автоматично .

 

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

 

Комуникация с Вас във връзка с HP услугите. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на Ваши запитвания или искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с гаранция, уведомления за изтегляне от пазара с цел безопасност, съобщения, които сме длъжни да правим по закон, или важни за Вас корпоративни новини за сливания, придобивания или прекратяване на дейност.

 

СИГУРНОСТ

 

Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уебсайтове, продукти, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират Вашата информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на Вашата самоличност, като например потребителско име и парола, преди да Ви дадем достъп до Вашите лични данни. Може да въведем и допълнителни мерки за сигурност, например CCTV, за да опазим физическите си местоположения.

 

БИЗНЕС ОПЕРАЦИИ

 

Изпълняваме обичайни бизнес операции като проверка на самоличността, вземане на решения за кредитиране при кандидатстване за кредит, провеждане на бизнес проучвания и анализи, планиране и разработване на стратегии, корпоративна отчетност и управление, дейности, свързани с продажбите, обучение на персонала и осигуряване на качество (което може да включва мониторинг или записване на обажданията, свързани с предоставяне на съдействие на клиенти), както и повишаване на информираността.

 

ПРОУЧВАНЕ И ИНОВАЦИИ

 

Разработване на иновации на нови и съществуващи нови продукти, функции и услуги чрез използване на инструменти за научноизследователска и развойна дейност и включване на дейности за анализ на данни.

 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 

Предоставяне на персонализирани промоционални оферти (в съответствие с Вашите предпочитания за поверителност)) на услугите на HP чрез електронна поща, SMS/текстови съобщения, в приложения за маркетинг и платформи на трети страни и други избрани уебсайтове на партньори (например, може да видите реклама за продукт на партньорски сайт, който наскоро сте разглеждали на сайт на HP). В съответствие с посочените от Вас предпочитания за комуникация, ние също можем да споделим част от Вашата информация с избрани партньори, доставчици на маркетингови услуги и мрежи за дигитален маркетинг, за да представим реклами, които биха могли да Ви заинтересуват, в други сайтове или мобилни приложения.

 

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

 

Събраната информация може също да се използва за разследване на инциденти, свързани със сигурността и потенциални нарушения, свързани с личната информация, уведомяване на лица и трети страни за нарушението и за подготовка за защита по съдебни производства.

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ/МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ

 

Тъй като потребителските интерфейси стават по-сложни и персонализирани, HP може да използва данни, за да позволи на устройствата да адаптират по-добре услугите, предоставяни на клиента, с оглед на начина, по който се предоставя информацията и се изпълняват поставените задачи. Например използване на телесни и биометрични данни (с Ваше съгласие) за подобряване на преживяването на клиентите и услуги, свързани с нашите продукти и услуги, като приложения за сигурност на устройствата и приложения за виртуална реалност.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

Когато автоматичното събиране на данни е абсолютно необходимо за предоставяне на услуги на HP или за доставка на продукт, който сте поискали. Без събирането на телеметрични (като данни за използване на принтера) и лични данни не можем да предоставяме определени услуги с функционалност, която сме се съгласили да предоставяме на клиента. Освен това, можем да използваме автоматично събиране на данни, за да поддържаме и подобряваме услугите на HP и да поддържаме бизнес операции, свързани с услугите на HP.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛ

 

Когато използвате нашите продукти и услуги, включително нашите онлайн магазини, можете да създадете идентификационни данни за вход или профил в HP. Когато създавате тези идентификационни данни с Вашия адрес на електронна поща и парола, се създава уникален идентификатор, който Ви позволява да използвате едни и същи идентификационни данни за всички наши услуги. В зависимост от услугите, с които сте ангажирани, информацията, свързана с Вашите идентификационни данни или профил, може също да включва адрес за доставка, информация и история на платежната карта, подробности за закупените и свързани устройства, настройки на устройството и връзката, данни за използването на услугата на устройството, както и Вашите предпочитания за препоръки и оферти от HP.

Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за бърза справка как използваме данните, които събираме, и какво законово основание имаме за обработването на тези данни.

Какви данни събираме

Личните данни са информация, която разкрива самоличността Ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Събираме личните Ви данни, когато използвате HP услугите или взаимодействате с представители на HP.

 

Категориите на личните данни, които събираме от Вас, зависят от характера на взаимодействието Ви с нас или с услугите на HP, които използвате, но може да включват следното:

 

СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

 • Информация за връзка – Може да събираме лична и/или служебна информация за връзка, включително собствено име, фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес и други подобни данни и идентификатори.
 • Платежна информация – събираме данни, необходими за обработване на плащания и за предотвратяване на измами, например номер на кредитна/дебитна карта, номер на код за сигурност и други данни за разплащания.
 • Данни за акаунта – това е информация за това как купувате или се регистрирате за HP услуги, хронология на Вашите транзакции, плащания и поддръжка, видовете HP услуги, които използвате, както и друга информация, свързана с акаунта, който създавате.
 • Данни за местоположението – събираме данни за географското местоположение, когато активирате базирани на местоположението услуги или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време на регистрацията на продукта или когато взаимодействате с нашия уебсайт.
 • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти на HP.
 • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език и информация от общ характер.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с HP услугите (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията Ви за получаване на съобщения от нас.
 • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които Ви позволяват да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да взаимодействате с нас чрез уебсайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции от Ваша страна може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Приканваме Ви да се запознавате с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате, за да сте наясно каква информация се събира, използва и споделя чрез тези сайтове.
 • Данни за тялото и биометрични данни – Когато използвате нашите продукти, може да ни осигурявате информация за тялото си, като височина, тегло или походка, за да създадем персонализирани предмети с нашата технология за 3D печат. С ваше разрешение, някои от нашите продукти може да събират биометрична информация (като пръстов отпечатък), за да изпълняват функции на устройството.
 • Друга уникална идентифицираща информация – Примери за друга уникална информация, която събираме от Вас, са серийни номера на продукти, данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата с нашите сервизни центрове, помощни бюра или други канали за обслужване на клиенти, Ваши писмени, гласови или видео отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на HP услуги и за да отговорим на запитванията Ви. Ако кандидатствате за бърз кредит, можем да Ви поискаме допълнителна лична информация, като например заплата, номер на лична карта, банкова/финансова информация и друга информация (например от агенции за кредитно отчитане) за удостоверяване на Вашата самоличност и проверка на Вашата кредитоспособност.
 • Събиране на конкретни данни за услуги на HP – Избрани услуги на HP, като например приложения за игри и всеобхватен изглед на HP могат да събират допълнителни видове данни, за да активират дадена функционалност и специализирани функции. За да научите повече за конкретна услуга на HP, моля, щракнете тук.

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА HP УСЛУГИ ОТ ВАША СТРАНА

 • Данни за използване на принтера – Събираме данни за използването на принтера, като например отпечатани страници, режим на печат, използвани носители, тип мастило или тонер касета (по-специално дали се използват неоригинални касети или касети с чип или електронна схема, която не е на HP), отпечатан тип файл .pdf, .jpg и др.), приложение, използвано за печат (Word, Excel, Adobe Photoshop и др.), размер на файла, времеви печат и използване и състояние на други консумативи за принтер. Не събираме и не сканираме съдържанието на файлове или информация, която може да се визуализира чрез приложение.
 • Данни за устройствата – събираме информация за Вашия компютър, принтер и/или други устройства, например операционна система, фърмуер, количество памет, регион, език, часова зона, номер на модел, дата на първото използване, възраст на устройството, дата на производство на устройството, версия на браузъра, производител на компютъра, порт за свързване, статус на гаранцията, уникални идентификатори на устройството, рекламни идентификатори и допълнителна техническа информация според продукта.
 • Данни за приложенията – събираме информация за Вашите приложения на HP като местоположение, език, софтуерни версии, избор за споделяне на данни и подробности за актуализации. В случаите, в които използваме технологии на трети страни, данните могат да се споделят между третата страна и HP, като за целта на ниво приложение публикуваме ясно и точно уведомление.
 • Данни за ефективността – събираме информация относно ефективността на хардуерните компоненти, фърмуера, софтуера и приложенията на отделни устройства. Данните, които събираме, включват информация за ефективността на паметта и процесора, екологичните условия и системните грешки, отпечатването, характеристиките и предупрежденията от сорта на „Мастилото свършва“, използването на фотокарти, факс, скенер, вграден уеб сървър и допълнителна техническа информация според устройството.
 • Данни за преглед на уебсайтове – Събираме информация за посещенията и активността Ви в нашите уебсайтове на HP, приложения или уебсайтове, „поддържани“ от други компании от наше име, включително съдържанието (и всякакви реклами), които разглеждате и с които взаимодействате, адреса на уебсайта, от който идвате, както и други действия, свързани с разглеждането на уебсайтове (напр. страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате, или какви артикули сте добавили към пазарската кошница). Част от тази информация се събира с помощта на бисквитки, уеб маяци, вградени уеб връзки и подобни технологии. За да научите повече, прочетете Използване на бисквитки.
 • Анонимни или обобщени данни – възможно е да събираме анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите HP услуги. В хода на работата ни в определени случаи прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдете идентифицирани чрез използване на тези данни с наличните технологии.

Обърнете внимание: Някои браузъри разполагат с функцията „Do Not Track“ (да не се проследява) за отказ от проследяване. Към настоящия момент не съществува индустриален стандарт относно исканията от типа „Do Not Track“, затова нашите уебсайтове засега не реагират на заявки и искания за „Do Not Track“ от тези браузъри.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

 

Събираме данни от следните трети страни:

 • Посредници на данни, социални мрежи и рекламни мрежи – търговски данни, например име, адрес, имейл адрес, предпочитания, интереси и определени демографски данни. Лични данни се събират, когато например осъществявате достъп до нашите приложения чрез регистрацията си в социалните медии (т.е. влизане в приложенията ни с данните за вход за Facebook или друга социална мрежа). Основните данни, които получаваме, зависят от настройките за поверителност на профила Ви в съответната социална мрежа.
 • Партньори на HP – Ако купувате услуги на HP от партньор на HP, може да получим определена информация за покупката от този партньор. Можем също така да получим данни за бисквитки и аналитични данни.
 • Агенции за предотвратяване на измами или за кредитно отчитане – това са данни, които се събират с цел предотвратяване на измами или във връзка с определяне на условията за кредит.
 • Корпоративни клиенти на HP – за да предлагаме определени HP услуги на корпоративно ниво, Вашите фирмени данни за контакт се предоставят на HP от определено длъжностно лице от Вашата фирма или дружество (напр. от служител на отдела по ИТ).
 • Доставчици на анализи – Също така получаваме нелични данни, като обобщени или деидентифицирани демографски данни или данни за профил, от трети страни, включително избрани партньори и компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.

За да гарантираме точност на данните и отлично клиентско обслужване чрез предоставяне на персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами, е възможно в някои случаи да свързваме или комбинираме информацията, която събираме от различните източници, посочени по-горе, с информацията, която директно получаваме от Вас. Съпоставяме например географската информация, придобита от търговски източници, с IP aдреса, установен чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, за да определим основната Ви географска област. Информацията може да се свързва чрез уникален идентификатор като бисквитка или номер на акаунт.

 

Когато е необходимо, получаваме информация, за да извършваме правни проверки на бизнес контакти като част от програмата ни за антикорупционно съответствие и съгласно правните ни задължения.

 

АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА НЕ СПОДЕЛЯТЕ ДАННИ

 

Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделяте информацията, няма да можем да Ви предоставим HP услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Поверителност на личните данни на деца

Освен ако друго не е посочено за конкретния продукт или услуга,Услугите на HP са предназначени за широката публика. HP не събира съзнателно данни от деца, както са дефинирани от местното законодателство, без предварителното съгласие на техните родители или законни настойници, или според позволеното от приложимото законодателство.

Как запазваме и пазим данните Ви

За да предотвратим загуба, неупълномощен достъп, използване или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията Ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. HP съхранява данни, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.

 

При събиране, предаване или съхраняване на чувствителна информация, например финансова информация, използваме набор от допълнителни технологии и процедури за сигурност, за да защитим личните Ви данни от неупълномощен достъп, употреба или разкриване. При предаване на строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по интернет, защитаваме данните чрез криптиране, например чрез най-нови версии на протокола Transport Layer Security („TLS“).

 

Като част от обработката на плащането в реално време се абонираме за услуги за защита срещу измами. Подобни услуги ни дават едно допълнително ниво на сигурност за Вашите финансови данни и срещу измама с кредитни карти, което съответства на индустриалните стандарти.

 

Ние пазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим HP услуги, за легитимни и основни бизнес цели, като например вземане на основани на данни бизнес решения, спазване на нашите правни задължения и разрешаване на спорове. Периодите на задържане за бизнес записите на HP варират в зависимост от вида на записа и се регулират от правилата на HP за съхранение на записи.

 

Данните за стопанската дейност, включително данни, свързани с трансакции към клиенти и търговци, се съхраняват докато са активни и както се изисква от местното законодателство.

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги на HP, за легитимни и основни бизнес цели, като например вземане на управлявани от данни бизнес решения, спазване на нашите законови задължения и разрешаване на спорове. HP поема задължение да защитава поверителността на всички обработвани лични данни и се стреми да гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за целта, за която са събрани, съхранявани и обработвани. Сроковете за съхранение на личните данни, съхранявани от HP, варират в зависимост от това дали тези данни се съхраняват като част от законово изискван архив за дейността. Личните данни, включени в архива, включително данни, свързани с транзакции към клиенти и търговци, се съхраняват докато са активни и в съответствие с изискванията на националното законодателство. Личните данни, които не са включени в архив, се управляват в съответствие с Политиката за съхранение на лични данни, която определя сроковете за съхранение. След изтичане на съответния срок на съхранение, информацията се изтрива завинаги, унищожава се така, че да не може да бъде възпроизведена.

 

По Ваше искане ние ще изтрием или анонимизираме Вашите лични данни, така че вече да не Ви идентифицират, освен ако имаме законово разрешение или задължение да поддържаме определени лични данни.

Как споделяме данни

Споделяме личните Ви данни както следва и когато е приложимо, като спазваме действащите договорни клаузи:

 

Споделяне с фирми, собственост на HP

 

Може да изпращаме личната Ви информация на други фирми, собственост на HP, намиращи се в САЩ или по света, за целите, изложени в Декларацията за поверителност. За да се гарантира, че личните Ви данни са защитени и като част от участието ни в Трансграничните правила за поверителност на APECОбвързващите корпоративни правила и Програмите на щитове за поверителност, фирмите на HP са договорно обвързани да спазват изискванията за поверителност. Насоките за поверителност се представят пред служителите на HP веднъж в годината като част от задължителното ни обучение по „Интегритет в HP“.

 

Използваме доставчици на услуги или партньори, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги или партньори може да са разположени в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти или услуги за управление на измами, предоставяне на съдействие на клиенти, търговска дейност от наше име, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), IT услуги, доставчици на услуги за електронна поща, хостване на данни, помощ в реално време, събиране на дългове и управление, проучвания за удовлетвореност на клиентите или поддръжка на HP уебсайтове. Нашите доставчици на услуги или партньори са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно указанията на HP. В някои случаи HP може да се свърже с Вас, за да установи степента на Вашата удовлетвореност от доставката на нашите продукти и услуги, предоставени от тези доставчици на услуги и партньори.

 

СПОДЕЛЯНЕ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ПАРТНЬОРИ

 

Използваме доставчици на услуги или партньори, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги или партньори може да са разположени в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти или услуги за управление на измами, клиентска поддръжка, търговска дейност от наше име, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни, помощ в реално време, събиране на дългове и управление или поддръжка на HP уебсайтове. Нашите доставчици на услуги или партньори са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно указанията на HP. За повече информация, прочетете Раздел „Съобщения“ на HP.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ С РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Възможно е да предаваме информация за Вас на рекламни партньори (включително на рекламни мрежи, фирми за онлайн реклами и други доставчици на услуги, които те използват), за да разпознават устройствата Ви и да Ви предлагат съдържание и реклами според интересите Ви. Информацията включва име, пощенски адрес, имейл, ИД на устройство или друг идентификатор в криптиран формат. Доставчиците обработват тази информация в хеширан или деидентифициран формат. Тези доставчици събират допълнителна информация от Вас, например IP адрес и информация за браузъра или операционната система, и комбинират информацията за Вас с информация от други компании в кооперативи за споделяне на данни, в които участваме.

 

СПОДЕЛЯНЕ С ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ

 

Споделяме личните Ви данни с: (i) агенции за кредитна информация и за предотвратяване на измами; (ii) агенции за събиране на вземания (за неизплатени дългове към нас); или (iii) застрахователни дружества, ако сте закупили застрахователна полица чрез нас (напр. Care Packs); Ако изберете да предоставите лични данни на другите компании, с тези лични данни ще се борави съгласно правилата за поверителност на съответните компании, които може да са различни от политиките и практиките на HP.

 

КОРПОРАТИВНИ ТРАНЗАКЦИИ

 

Възникват обстоятелства, при които по стратегически или други бизнес причини, HP решава да продава, купува, осъществява сливания или по друг начин да преструктурира дейността си. При подобни транзакции може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални или действителни купувачи или да получаваме лична информация от продавачи. Практиката ни е да осигуряваме адекватна защита за личните Ви данни при този тип транзакции.

 

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

 

Можем също да споделяме личните Ви данни, когато вярваме добронамерено, че сме длъжни да: (i) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (ii) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (iii) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; (iv) приложим/защитим правата и собствеността на HP или дъщерните дружества; или (v) да защитим правата или личната безопасност на HP, нашите служители и трети лица във или при използване на собственост на HP, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.

 

Ние не правим и няма да продаваме лични данни на трети лица. Ние разрешаваме на трети страни да събират личните данни, описани по-горе, чрез нашите услуги и да споделят лични данни с трети страни за бизнес цели, както е описано в настоящата декларация за поверителност, включително, но не само, да предоставят реклами на нашите услуги и на други места въз основа на онлайн дейности на потребителите с течение на времето и в различни сайтове, услуги и устройства (т. нар. Информационните практики на тези трети страни не са обхванати от настоящата декларация за поверителност.

 

Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за бърза справка относно това как и с кого споделяме Вашите данни.

Комуникации на HP

Можете да направите своя избор или да промените предпочитанията си, що се касае до абонаментна или обща кореспонденция от HP, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в раздела долу. Тези опции не засягат кореспонденция, свързана основно с администриране на изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация на драйвери или други административни или свързани с трансакции съобщения, когато основната цел на този тип съобщение не е промоционална по същество.

 

МАРКЕТИНГОВА И АБОНАМЕНТНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Маркетинговите съобщения на HP съдържат информация за продукти, услуги и/или поддръжка, а Вие можете да избирате как да получавате тези съобщения – напр. по пощата, по имейл, телефон, факс или мобилно устройство. Този тип кореспонденция може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти, персонализирано съдържание, насочени реклами или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие. Кореспонденцията, свързана с абонаменти, включва имейл бюлетини, актуализации на софтуер и др., които могат да бъдат изрично поискани от Ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие.

 

Можете да се откажете от получаването на тези съобщения от общ характер по един от следните начини:

 

 • Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
 • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни телефони, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.

Може също така да деактивирате инструментите за автоматично събиране на данни, например уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате от HP (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния Ви компютър). Трябва да се има предвид, че това действие невинаги отменя събирането на данни от имейл съобщението поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация във връзка с това разгледайте информацията, предоставена от софтуера за имейл или от доставчика на услугата.

 

БИСКВИТКИ И ИЗБОР НА РЕКЛАМИ

 

HP Ви предоставя избор относно настройката на бисквитките и други инструменти за автоматично събиране на данни чрез нашия Център за предпочитания за бисквитките. Можете да научите повече за използването на тези инструменти в нашата Декларация за бисквитките и избора на реклами. Можете да коригирате предпочитанията си, като посетите нашия Център за предпочитания за бисквитките.

 

Упражняване на Вашите права и връзка с нас

Имате право на копие от всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните Ви данни; да получите личните данни, които предоставяте доброволно или съгласно договор, в структуриран формат, удобен за машинно разчитане, както и да поискате да бъдат прехвърлени към друг администратор на данни.

 

При определени обстоятелства имате право да възразите срещу обработването на личните данни, включително и когато използваме тези данни за директен маркетинг или за създаване на маркетингов профил. Моля, вижте раздел „Съобщения“ на HP за насоки как да упражнявате правата си и да управлявате предпочитанията си за маркетингови и абонаментни съобщения.

 

В допълнение към контролите за поверителност, достъпни чрез тази Декларация за поверителност, можете също да управлявате събирането на данни от устройството си. В някои случаи данните за използване на продукта (не съдържание или файлове) се събират и обработват с цел осигуряване на основни функции на HP. Услуги, като например „Отдалечен печат“, „Instant Ink“ или други уеб услуги. Можете сами да управлявате събирането на данни, чрез настройките и предпочитанията на Вашето устройство. HP не е в състояние да коригира настройките за събиране на данни, без Вашето активно участие. Деактивирането на събирането на данни може да повлияе на наличността или функционалността на такива услуги. Данните, събирани за изпълнението на такива основни функции няма да бъдат обработвани за директни маркетингови цели. Ако имате нужда от съдействие при коригирането на настройките Ви за събиране на данни, моля, свържете се с отдел “Съдействие на клиенти” на HP.

 

В определени случаи правата Ви могат да бъдат ограничени, например ако искането Ви може да доведе до разкриване на лични данни на друго лице или когато искате от нас да изтрием информация, която сме длъжни да съхраняваме по закон или въз основа на императивни законни основания.

 

Ние няма да дискриминираме срещу вас за упражняване на вашите права и избор, въпреки че някои от функционалността и функциите, налични в HP Services, може да се променят или вече не са достъпни за вас. Всяка разлика в услугите е свързана с предоставената стойност.

 

Ако искате да упражните правата си или ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за поверителност, събирането и използването на Вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете с Главния отговорник на HP по поверителността и защитата на данни или да ни пишете на някой от следните адреси по-долу:

 

ЕС
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

МЕКСИКО
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Китайска народна република
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

ОСТАНАЛИЯ СВЯТ
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
САЩ

 

Всички комуникации ще бъдат третирани поверително. При получаване на вашето съобщение, нашият представител ще се свърже с вас в разумен срок, за да отговори на вашите въпроси или притеснения. В някои случаи може да поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността ви. За повече информация относно процеса на проверка кликнете тук, за Стремим се да гарантираме, че притесненията ви ще бъдат решени своевременно и по подходящ начин.

 

Ако не успеем да отговорим на запитванията Ви, имате право да се свържете с надзорните органи за поверителност на данните в държавата, в която живеете или работите, или да потърсите правна защита чрез съдебната система, ако смятате, че са нарушени правилата за защита на данните. При въпроси, проблеми или жалби във връзка с участието ни в Щита за поверителност ЕС-САЩ, трансграничната система за правила за поверителност на APEC или прилагането на ОКП на HP, прочетете повече за Международното предаване на данни.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ако направим промени в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Декларацията за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на корпоративния ни уебсайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.

 

Дата на публикуване: ноември 2021 г

 

Изтегляне на Декларация за поверителност на HP

 

Архив на предишни политики за поверителност

Връзки, свързани с поверителността:

Декларации за поверителност за други държави/региони

Научете повече

Моите предпочитания за поверителност

Научете повече

HP Права за лични данни

Научете повече