Persbericht: 18. mei 2010

HP stelt klanten in staat sneller te groeien met uitgebreid portfolio voor digitaal drukken en printen

HP introduceert nieuwe digitale persen, grootformaat printers, workflowsoftware en afwerkingsoplossingen

BIRMINGHAM, VerenigdKoninkrijk, 18 Mei 2010 - HP heeft vandaag bekendgemaakt dat hetzijn Graphic Arts portfolio heeft uitgebreid om zijn klanten tehelpen hoogwaardig materiaal van hoge kwaliteit te produceren eneen groter marktaandeel te veroveren in de wereldwijde markt voordigitaal drukken en printen in kleur, die volgens HP in 2014 naarverwachting goed zal zijn voor € 86 miljard.

In het kader van zijnstrategie om het aantal digitaal gedrukte pagina's te verhogenheeft HP een snelle HP Color Inkjet Web Press voor hoog-volumeproductie geïntroduceerd, een HP Indigo digitale pers metintelligente automatiseringsfuncties voor een hogere kwaliteit enproductiviteit en nieuwe HP SmartStream workflowsoftwareoplossingenom de doorlooptijden te verkorten.

Ook heeft HP bekendgemaaktdat het zijn HP Scitex en HP Designjet portfolio's heeft uitgebreidmet nieuwe grootformaat printers die de prestaties verbeteren ennieuwe toepassingen mogelijk maken. Voor de fotomarkt en gebruikersop instapniveau heeft HP dan weer nieuwe commerciële HP Indigodigitale persen gelanceerd, afwerkingssystemen van partners, de HPColor Print Module, media en services. Dit alles met de bedoelingom klanten te helpen hun bedrijf te laten groeien en hunwinstgevendheid te vergroten.

HP demonstreert de nieuweoplossingen op Ipex 2010, de grootste grafische beurs van het jaar.Het bedrijf heeft de grootste stand op de beurs en presenteert hetmeest uitgebreide porfolio van technologieën voor digitaal drukkenen printen, met onder andere presentaties door klanten en eengesimuleerde productievloer waar live een brede waaier aantoepassingen uit de praktijk wordt gedemonstreerd.

Deze bekendmakingen volgenop HP's succesvolle deelname aan drupa 2008, waar het bedrijf eenbreed scala aan persen en oplossingen heeft geïntroduceerd. HPheeft deze in de afgelopen twee jaar allemaal op de markt gebrachtom zijn klanten te helpen groeien nu de industrie moeilijke tijdenkent. Van zijn HP Indigo 7000 digitale pers, HP's paradepaardjeonder zijn persen, heeft HP bijvoorbeeld al meer dan 350 exemplarengeïnstalleerd. Ook heeft het zijn portfolio uitgebreid met hetnieuwe HP Indigo W7200 model voor specialistisch fotowerk. De HPT300 Color Inkjet Web Press, die op drupa 2008 werd onthuld, is nuvolledig in gebruik bij grote klanten en produceert op piekmomentenvolumes van maar liefst 2 miljoen 4/0 pagina's per dag.

"In het afgelopen jaar isin de industrie het aantal pagina's dat met digitaal in kleur isgeproduceerd met een tweecijferig percentage toegenomen, terwijlhet aantal analoge pagina's is afgenomen",(1) zegt ChristopherMorgan, Senior Vice President, Graphics Solutions Business, HP."Dit is een duidelijk teken dat de markt een evolutie heeftdoorgemaakt. Printserviceproviders en andere grafischeprofessionals migreren hun drukorders naar digitale systemen, zodatze meer gericht en creatief materiaal kunnen produceren entegelijkertijd de kwaliteit en productiviteit kunnenverbeteren."

HP T200 pers breidthoog-volume inkjetportfolio uit

Met  negen klanten die alde HP T300 Color Inkjet Web Press hebben geïnstalleerd, is HP dewereldwijde marktleider in de opkomende markt voor hoog-volumeinkjetproductie in kleur voor boekdruk,transactie-/transpromotioneel drukwerk(2) en directmail-toepassingen. Voortbouwend op dit succes heeft HP de 521 mmbrede (20,5-inch) HP T200 Color Inkjet Web Press geïntroduceerd,een full-duplex vierkleuren pers met één engine voor de productievan zeer hoge volumes met een hoge snelheid.

Met de goedkopere(3) HPT200 pers stelt HP klanten die hun intrede willen doen op de marktvoor hoog-volume druk, in staat te profiteren van de betrouwbare HPScalable Printing Technology. De pers ondersteunt de toevoeging vanvolledige variabele data printing-mogelijkheden voor kleurproductievan 2-up postdrukwerk, kleine oplagen of on-demandtoepassingen.

De HP T200, die naarverwachting verkrijgbaar zal zijn vanaf 2011, drukt 821 vierkleurenduplex A4-pagina's per minuut en kan 23 miljoen pagina's per maandaan. Dankzij de innovatieve nieuwe papierbaan heeft de pers eenklein vloeroppervlak, waardoor deze in bijna dezelfde ruimte alseen monochrome digitale rotatiepers past. Dit stelt ervarendigitale printserviceproviders in staat te upgraden naar full-colorhoog-volume digitaal drukken en minder effectieve offsetworkflowsvoor het indrukken van data op orders in verschillende versies teelimineren.

De nieuwe pers biedt eenresolutie van 1.200 x 600 dpi met de HP Bonding Agent om dekwaliteit te verbeteren op standaard ongecoate media. Zowel de HPT200 als de T300 ondersteunen de nieuwe Utopia Inkjet gecoate mediavan Appleton Coated en media met ColorPRO Technology - eenkwaliteitsnorm voor digitale druk met uitstekende kleuren. DeColorPRO media zijn verkrijgbaar bij Georgia Pacific. Daarnaastzijn er ook nieuwe bedrijven met een ColorPRO licentie:AbitibiBowater, International Paper en Stora Enso.

Om printserviceproviders tehelpen te groeien in de markt voor hoog-volume productie vantransactiedrukwerk, is HP volop bezig met de ontwikkeling van eennieuwe Magnetic Ink Character Recognition drukoplossing. HP heeftook workflow- en afwerkingsproducten geïntroduceerd van zijnpartners CMC, EMT, Hunkeler, Lasermax Roll Systems, Magnum, MBO,Muller Martini, Technau, Timsons, Ultimate Technographics enVidek.

Op zijn stand op Ipex zalPitney Bowes technologie van de T200 en T300 Color Inkjet WebPresses presenteren in combinatie met zijn IntelliJet™ Printingoplossing voor transactie-/transpromotioneel drukwerk.

Nieuwe HP Indigo7500 en 3550 Digital Presses: uitbreiding van het porfolio vanvellenpersen

De HP Indigo 7500 DigitalPress is een sterk geautomatiseerde oplossing die digitalevellendruk naar een nieuw niveau van kwaliteit, betrouwbaarheid enproductiviteit tilt. De innovatieve verbeteringen die de pers biedtop het gebied van automatisering en drukkwaliteit, maken dezeideaal om kleine en middelgrote analoge offsetpersen te vervangenen hoogwaardige toepassingen te produceren, zoalsmarketingmateriaal met variabele data printing, fotoboeken engepersonaliseerde direct mail.

De verbeterde HP Indigo5500 blijft de mainstream productieoplossing voorprintserviceproviders met volumes van maximaal 1 miljoenkleurenpagina's per maand, terwijl de nieuwe HP Indigo 3550 opinstapniveau offsetkwaliteit levert tegen een lage initiëleinvestering(4) voor klanten die de eerste stap zetten naar digitaledruktoepassingen. De HP Indigo 3550 biedt een grotereproductiviteit, is gemakkelijker te gebruiken, ondersteunt eenbreder scala aan media en vermindert de milieu-impact dankzij eenon-press systeem voor olierecycling. Alle drie de modellen zijnonmiddellijk leverbaar.

De top-of-the-line HPIndigo 7500 is gebaseerd op het HP Indigo 7000 platform enintroduceert Intelligent Automation, een belangrijke factor om dedrukproductiviteit met maar liefst 10 procent te verhogen. Dankzijeen nieuw Vision System worden handmatige kalibraties vollediggeautomatiseerd. En dankzij wizards voor diagnostischeprobleemoplossing kunnen klanten niet alleen tijd besparen enuitval verminderen maar zijn ze ook minder afhankelijk van devaardigheden van de operator. De Vision System infrastructuur steltklanten in staat nieuwe softwarefunctionaliteit toe te voegen enbiedt een groeipad waarmee ze hun investeringen kunnen beschermen.HP demonstreert ook real-time detectietechnologie waarmee storingenvroeg worden geïdentificeerd en de operator hiervan op de hoogtewordt gesteld. Deze technologie zal op een later tijdstipverkrijgbaar zijn als optie.

De HP Indigo 7500 overtreftbovendien de drukkwaliteit van de HP Indigo 7000, die onlangs nogwerd geprezen op de DIMA Shootout Awards. De HP 7500 verbetertbijvoorbeeld de kleurconsistentie en -uniformiteit met maar liefst20 procent en biedt nieuwe schermen waarmee de drukkwaliteit kanworden verbeterd voor bepaalde soorten afbeeldingen. De persgebruikt ook tot 10 procent minder energie per gedrukte pagina enminder imaging olie.

Nieuwe opties diebeschikbaar zijn op de HP Indigo 7500 ondersteunen witte inkt,licht cyaan/licht magenta voor fototoepassingen en dikke substratentot 400 g/m2 (460 micron). HP is van plan de meeste verbeteringenaan de HP Indigo 7500 in 2011 beschikbaar te stellen als upgradesvoor de HP Indigo 7000, zodat klanten hun investering kunnenbeschermen.

"Wij geloven dat de HPIndigo 7500 Digital Press de hoogste digitale drukkwaliteit op demarkt biedt. Deze pers biedt een productiviteit waar eenconventionele offsetdrukker in de glorietijden van weleer trots opzou zijn", zegt Gary Peeling, managing director van PrecisionPrinting.

Innovaties op hetgebied van intelligente automatisering voor HP Indigopersen

HP zal op Ipex ook nieuweafwerkingsmogelijkheden demonstreren die klanten in staat stellenhandmatige interventie te elimineren, de productiekosten teverlagen, de doorlooptijd te verkorten en de integriteit vandocumenten te verbeteren. Een nieuwe Universal Finishing Interface(UFI) verbindt de pers en de workflow van de pers met eengeautomatiseerde in-line of near-line afwerkingsomgeving. HP heeftsamengewerkt met Lasermax Roll Systems voor twee belangrijkeonderdelen in deze nieuwe afwerkingsomgeving:

  • PageReady™ - een volledig automatischesnij-/slitter-/vergaar-/stapelunit die voor een revolutie kanzorgen in de productieworkflow voor boeken, fotowerk, direct mailen transpromotioneel drukwerk. Met op JDF gebaseerdevolautomatische jobsetups werkt PageReady vrijwel zonder toezichten zonder dat er interventie nodig is tussen twee jobs.

  • FinishReady™ Controller - een centrale interface die de HPIndigo digitale pers integreert met zowel in-line als near-lineafwerkingsoplossingen. FinishReady beheert en volgt de status vanelke job in elke afwerkingsstap, zodat de klant zeker is vanabsolute documentintegriteit.

De volledig modulaireafwerkingsarchitectuur zal op Ipex worden gepresenteerd met de HPIndigo 7500 en aanvullende afwerkingsapparatuur van partners,waaronder de Duplo/IBIS Alpha Saddle heavy-duty zadelhechtmachineen GMP's in-line COATMASTER-IN3752UV voor UV-coating.

HP SmartStreamoplossingen verhogen de productie-efficiency enwinstgevendheid

Als aanvulling op de HPIndigo persen biedt HP een volledig portfolio van HP SmartStreamworkflowoplossingen, waaronder de nieuwe 64-bits HP SmartStreamProduction Pro Print Server Version 4.0. Dit is een digitalefront-endoplossing die de doorlooptijd in de workflow verkort metgemiddeld 18 procent.(5) De oplossing voegt waardevolle functiestoe voor HP Indigo persen, zoals transparantie in de variabele dataprinting-elementen met ondersteuning voor Personalized ProductionMarkup Language (PPML) versie 3.0, en ook een grotere flexibiliteiten productiviteit voor variabele data printing(5) met ondersteuningvoor het Adobe® PDF/VT formaat. Om tegemoet te komen aan de vraagvan klanten naar effectieve hybride offset-/digitale workflowsbiedt de HP SmartStream Production Plus Print Server, Powered byCreo, een koppeling naar de Kodak Prinergy Workflow.

De nieuwe HP SmartStreamProduction Analyzer is op Ipex voor het eerst te zien in Europa.Deze oplossing volgt en analyseert de HP Indigoproductieactiviteiten in real time en biedt een centrale consolevoor beheer van het machinepark en optimalisering van dedrukactiviteiten.

Nieuwe oplossingenvoor de markten van verpakkingstoepassingen enfotowerk

Het nieuwe HP Indigoportfolio ondersteunt een uitgebreide reeks toepassingen, waaronderflexibele verpakkingen, vouwkarton en portretfoto's. Omprintserviceproviders te helpen hun intrede te doen op nieuweverpakkingsmarkten, biedt HP in samenwerking met partners,waaronder AB Graphic International, Brausse Group, Epic ProductsInternational, Kama GmbH, EskoArtwork en Kompac Technologies, eenuitgebreid assortiment van oplossingen voor vouwkartonproductie opde HP Indigo WS6000, 5500 en 7500 persen.(6) In samenwerking metACPO, Charter Films, D&K Group en Innovia Films biedt HPoplossingen voor het drukken van flexibele verpakkingen op de HPIndigo WS6000.

Sinds zijn release inseptember 2009 is de HP Indigo W7200 al geïnstalleerd bij meerdereprintserviceproviders die gespecialiseerd zijn in publicaties endirect marketing-/transpromotioneel drukwerk. Op de Ipex lanceertHP nieuwe mogelijkheden voor de HP Indigo W7200 - licht cyaan/lichtmagenta inkten, in-line laminering en monochrooom drukken metmaximale snelheid. Dit vergroot de productiviteit van klanten in demarktsegmenten voor specialistisch fotowerk en uitgeefwerk. Eennieuwe HP Indigo WS6000p Digital Press met in-line GMPLAMIMASTER-34 lamineermachine richt zich op de markt voor deproductie van boekomslagen en hoogwaardige fototoepassingen. HPtoont op de Ipex bovendien ook de HP Indigo 7000 en de HP Indigopress 5500.

Nieuwe HP Scitexprinters introduceren HP latexinkten voor de markt voorsignage

HP heeft ook zijn eerste HPScitex grootformaat printers geïntroduceerd die gebruikmaken van HPlatexinkten: de 3,2 meter brede (126-inch) HP Scitex LX800 en de2,6 meter brede (104-inch) HP Scitex LX600.

De HP Scitex LX800 printeris de grootste, meest productieve machine tot nu toe die werkt metHP latexinkten. Deze printer zet een nieuwe standaard op het gebiedvan printkwaliteit voor de industriële grootformaat markt. Deprinter biedt rol-naar-vrije val, rol-naar-opneemsysteem en tweerollen (tot twee rollen van 1,52 meter/60 inch) voor de verwerkingvan de invoer. De LX800 produceert resultaten van hoge kwaliteitmet een resolutie van 1.200 dpi bij productiesnelheden tot 88 m²per uur voor billboards buiten en 45 m² per uur voorbinnentoepassingen.

"De voordelen van de HPScitex LX800 voor onze bottomline wogen veel zwaarder door dan deinvestering", zegt Vicente Verdu, sales manager bij het inBarcelona gevestigde Verdúdigital. "We hebben veel nieuwe klantenaangetrokken door een uitstekende printkwaliteit te realiseren entegelijkertijd tegemoet te komen aan de vraag van klanten om kostente besparen."

HP heeft ook zijnassortiment printers uitgebreid die gebruikmaken van UV-drogendeinkten. De HP Scitex FB500, een nieuwe UV-flatbedprinter, steltdigitale en zeefdrukkers, signmakers, converters en groteprepressbedrijven in staat inhouse te printen op harde media. Meteen printbreedte van 163 cm (64 inch) en optionele ondersteuningvoor witte inkt is de HP Scitex FB500 printer ideaal voor een breedscala aan toepassingen. Ook maakt de printer bewaking op afstandmogelijk via de HP Embedded Web Server en een ingebouwdecamera.

Voor de markt voorhoog-volume productie van signs en displays combineert de HP ScitexTJ8600, HP's nieuwste UV-printer in de TJ-serie, printmodi omprints volledig in gloss of alleen bepaalde delen met gloss teprinten met een uitzonderlijke kwaliteit en nieuwe HP TJ210 Scitexinkten. De printer ondersteunt een uitgebreid scala aantoepassingen, waaronder de meeste voertuigreclame- enPOP-toepassingen (Point-Of-Purchase) met een hogere rek, verbeterdeflexibiliteit en minder geur, vergeleken met de HP TJ200 Scitexinkten. Voor bestaande eigenaren van HP Scitex TJ8500/8550 printerszal een upgradekit met hardware, software, on-site installatie entraining verkrijgbaar zijn.

Laag-volumegebruikers kunnen inhouse op groot formaat printen

Op Ipex maakt de nieuwe HPDesignjet Z5200 PostScript® printer zijn debuut. Dit is eeneenvoudige, betaalbare printer voor kleine commerciële drukkers diehun intrede willen doen op de grootformaat markt. De 112 cm brede(44-inch) printer is geschikt voor een brede waaier aantoepassingen en wordt geleverd met nieuwe HP Instant Printing Prosoftware voor snelle en eenvoudige bestandsvoorbereiding enautomatisering van productietaken. De printer is compatibel met denieuwe ColorPRO papiersoorten die ideaal zijn om dagelijks oprendabele wijze fraaie prints te produceren.

"De HP Designjet Z5200PostScript printer biedt ons de printkwaliteit van een copyshop encombineert complete printtools met een hoge printsnelheid", zegtRubén Navarrete, grafisch ontwerper en productiemanager bij het inBarcelona gevestigde Copymark. "We realiseren met grootformaatprinten een hogere marge per print en kunnen onze dienstenuitbreiden met ontwerp en productie."

HP heeft ook twee printersgeïntroduceerd voor technische ontwerpprofessionals. Het 61 cmbrede (24-inch) model van de HP Designjet T770 printerseriecombineert een aan de voorzijde geladen bovenste rol vooreenvoudige toegang met een uitbreidbare geheugencapaciteit en hogesnelheden. De HP Designjet 111 printer, HP's goedkoopste en meestcompacte grootformaat printer, stelt gebruikers in staat oprendabele wijze prints van hoge kwaliteit te produceren. Zo maaktde printer het mogelijk posters en presentaties te printen voorminder dan $ 1 per print.(7)

Uitgebreid aanbodvan services van 's werelds toonaangevendeIT-leverancier

HP heeft zijn Print Careportfolio uitgebreid voor ondersteuning van de HP Indigo 3550 en de5500, 7000 en 7500 persen. HP heeft ook een Print Care aanbodgelanceerd voor de HP Scitex FB500, LX800 en LX600 modellen. PrintCare is een set van tools en services die technische problemenanticiperen en productiviteitsrapporten bieden om klanten te helpenhun uptime te maximaliseren en hun activiteiten te stroomlijnen.Print Care omvat nu onder andere verbeterde diagnose- enprobleemoplossingstools, tools voor ondersteuning op afstand enstatusoverzichten op het gebied van productie.

De oplossingen van hetPrint Care aanbod behoren tot de eerste oplossingen van de nieuwe,geconsolideerde HP Graphics Solutions Services organisatie, diealle klanten van HP in de grafische industrie bedient. Deorganisatie bundelt de expertise van HP service engineers over dehele wereld om HP Designjet, Indigo, Inkjet Web Press en Scitexklanten te helpen maximale betrouwbaarheid en stabiliteit terealiseren.

"Als 's wereldstoonaangevende leverancier op het gebied van printing en IT hebbenwij de expertise om klanten te helpen nieuwe digitale systemen teintegreren met bestaande analoge persen, hun waardeketen teoptimaliseren en nieuwe op digitaal gebaseerde toepassingen teimplementeren, zoals variabele data printing en voertuigreclame",legt Morgan uit.

Betaalbare digitalekleur met een hoge attentiewaarde voor direct mail- enrotatieoffsettoepassingen

De HP Color Print Module iseen proceskleurenimager op basis van HP Scalable PrintingTechnology en is beschikbaar in het nieuwe Envelope MessagingSystem (EMS) van Pitney Bowes. Pitney Bowes demonstreert op zijnstand op Ipex hoog-volume gepersonaliseerde enveloppendruk met hetEMS met de HP Color Print Module. Op de stand van HP zullenbezoekers in technologische demonstraties meer informatie krijgenover de mogelijkheden van de HP Color Print Module in full-colorgepersonaliseerde indruk-rotatietoepassingen.

Capture BusinessSuccess - uitbreiding van HP's programma voor businessontwikkelingdat bestemd is voor HP's klanten

HP heeft zijn wereldwijdeCapture Business Success programma voor businessontwikkelinguitgebreid met onder andere nieuwe businessopleidingsseminars. Dezevormen de perfecte aanvulling op de bestaande tools en communitiesvan het programma, die HP's klanten in de grafische industriehelpen hun bedrijf te laten groeien. Veel onderdelen van hetprogramma zullen voortaan toegankelijk zijn via een nieuwe,eenvoudig te gebruiken website, die vandaag wordt gelanceerd.

Ook interessant in het HPCapture Business Success aanbod is de HP Indigo Digital PrintingContest, die de meest indrukwekkende hoogstandjes van digitaalhandelsdrukwerk op HP Indigo persen bekroont. De inzendingen voorde huidige editie van de wedstrijd zijn te zien op HP's stand opIpex in hal 12. De winnaars van de wedstrijd zullen op 19 meiworden bekendgemaakt op een galadiner in Birmingham.

Meer informatie over HP'sIpex aankondigingen en demonstraties op Ipex is beschikbaar op www.hp.com/go/Ipex, in deonline press kit op www.hp.com/go/HPatIpex2010of via de Twitter feed HP Graphic Arts.

(1) Op basis van internonderzoek en meerdere rapporten uit de industrie.
(2) In sommige gevallen zullen oplossingen gebaseerd op het HP T300Color Inkjet Web Press platform verkrijgbaar zijn via een erkendeHP reseller of systeemintegrator.
(3) Vergeleken met de HP T300 Color Inkjet Web Press.
(4) Vergeleken met de HP Indigo press 3500.
(5) Vergeleken met vorige versies van de HP SmartStream ProductionPro Print Server.
(6) Voor vouwkartonproductie op de HP Indigo 5500 en 7500 modellenmoet de optionele kit voor dikke substraten wordenaangeschaft.
(7) Het bedrag kan variëren van land tot land, afhankelijk van delokale prijs van inkt.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, regeringen en gemeenschappenin staat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is's werelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur.Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Jonathan Graham, HP
+49 (162) 263 3046

Ray Goodacre
Bespoke for HP
+44 (0)1737 215 200
hppress@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.