0

POLICY VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK

Deze Policy voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy, 'AUP') maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden van de Website') waarin uw gebruik wordt geregeld van elke Website ('Website') die onder controle staat van HP Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (samen: 'HP'). Termen die in deze AUP met een hoofdletter worden geschreven, worden gedefinieerd in de Voorwaarden voor het gebruik van de Website, tenzij HP hier een definitie geeft. In deze AUP wordt beschreven wat u niet mag doen op de Websites, met de Materialen (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van de Website) die op de websites verschijnen en met de diensten of producten die via de websites worden aangeboden (de 'Services').

Tenzij u beschikt over schriftelijke toestemming van HP waarin anderszins wordt bepaald, hebt u geen recht om een Website op één van de volgende manieren te gebruiken (dit zijn slechts voorbeelden en de onderstaande lijst is geen volledig overzicht van alles wat niet toegestaan is) die:


 • Strijdig zijn met een lokale, nationale, buitenlandse of internationale beschikking, regelgeving, verordening, verdrag of andere wetgeving ('wet' genoemd);
 • Beledigend, misleidend, pornografisch, aanstootgevend, onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongepast zijn;
 • Strijdig zijn met of anderszins inbreuk maken op de rechten van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbreuk op of misbruik van het intellectueel eigendom of eigendomsrecht van iemand anders;
 • Aanzetten tot een illegale activiteit;
 • Iemand stalken, treiteren of kwaad doen;
 • Zich uitgeven voor een persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw relatie tot een persoon of entiteit;
 • In de Services inbegrepen software wijzigen, aanpassen, vervalsen, verbeteren of anderszins afgeleide producten maken (uitgezonderd in zoverre in de Services inbegrepen software aan de klant geleverd wordt onder een aparte licentie waarin het creëren van afgeleide producten expliciet is toegestaan);
 • Services of in de Services inbegrepen software decompileren, deassembleren of ontsleutelen, uitgezonderd zoals toegestaan onder de lokale wetgeving;
 • Interfereren met een Website of Services, servers of netwerken die verbonden zijn met de Services of deze verstoren;
 • Op grote schaal geautomatiseerde middelen gebruiken (zoals robots, spiders, scripts of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van data) om toegang te verkrijgen tot een Website of Services of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Services ('Systeem' genaamd);
 • Pogingen doen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig gedeelte van de Services of enig Systeem, via hacken, password mining of andere methoden;
 • De beveiliging of integriteit van een Systeem aantasten.

1

CONTROLE EN HANDHAVING

Hoewel HP niet verplicht is om onderzoek te doen, kan het:


 • Schendingen van deze AUP of misbruik van een Website of Service onderzoeken;
 • Onderzoek doen ter voorkoming van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere illegale, kwaadaardige of ongepaste activiteiten;
 • De toegang ontzeggen tot, of wijzigingen aanbrengen in, content of bronnen die naar de mening van HP een schending vormen van deze AUP of een Andere overeenkomst die HP met u heeft of deze geheel verwijderen; of
 • De levering van Services aan u opschorten of beëindigen voor toepassingen die strijdig zijn met deze AUP of een Andere overeenkomst die HP met u heeft.

HP bepaalt of uw Gebruikersinzending of uw gebruik van een Website of Service verboden is. Alle Gebruikersinzendingen die aan HP worden verstrekt of acties die worden uitgevoerd via uw account, ongeacht of deze worden aangeleverd of uitgevoerd door uzelf of door iemand uit uw bedrijf (zoals een werknemer, onderaannemer, klant of eindgebruiker) vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid.

HP kan elke activiteit waarvan vermoed wordt dat deze in strijd is met wet- en regelgeving melden aan de juiste wetshandhavende instanties, autoriteiten of andere derden. In HP's rapportage kan informatie worden opgenomen die u aan HP hebt verstrekt. HP kan ook samenwerken met de juiste wetshandhavende instanties, autoriteiten of andere derden en meewerken aan het onderzoek naar en de vervolging van illegale activiteiten door netwerk- en systeemgegevens te verstrekken die verband houden met de vermeende schendingen van deze AUP.

SCHENDINGEN RAPPORTEREN

Klanten kunnen misbruik van deze AUP rapporteren aan cloudsupport@hp.com.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Klanten die vragen of suggesties hebben met betrekking tot deze AUP worden verzocht contact op te nemen met HP op cloudsupport@hp.com.

Terug naar begin
21

Related links: