HP Kablosuz Doðrudan

HP Kablosuz Doðrudan nedir?

HP Kablosuz Doðrudan, Wi-Fi özellikli aygýtlarýnýzýn (örneðin akýllý telefon, tablet veya bilgisayarlar), veya kullanmadan yazýcýnýza doðrudan að baðlantýsý yapmasýna imkan veren yeni bir özelliktir. Yazýcýnýzýn HP kablosuz doðrudan sinyaline, Wi-Fi özellikli aygýtýnýzý yeni bir kablosuz aða veya baðlantý noktasýna baðladýðýnýz ayný þekilde baðlanabilirsiniz.

Bilgisayardan, akýllý telefondan veya tabletten HP kablosuz doðrudan baðlantýsýna baðlý olmak, HP yazýcýnýn halihazýrda baðlý olduðu tipik bir aða baðlý olmaya benzer. Yazýcýyý HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden kullanabilmek için bir yazdýrma uygulamasý (akýllý telefonlar veya tabletler için) veya yazýcý yazýlýmýný (bilgisayar için) yüklü olmalýdýr.

Eþleþtirilmiþ bir sürücü üzerinden, fotoðraf yüklemeleri ve bellek kartý eriþimi hariç, tüm yazýcý iþlevleri kullanýlabilecektir. Bazý yazýcýlara HP kablosuz doðrudan iki modla uygulanmýþtýr: "Yalnýzca Yazdýr" ve "Aç". "Yalnýzca Yazdýr" modu seçiliyse, yalnýzca yazdýrma iþlevi kullanýlabilir. "Aç" modu seçiliyse, eþleþtirilmiþ bir sürücü üzerinden, fotoðraf yüklemeleri ve bellek kartý eriþimi hariç, tüm yazýcý özellikleri kullanýlabilecektir.

HP kablosuz doðrudan hakkýnda bilmeniz gereken bazý önemli þeyler:

 • HP kablosuz doðrudan baðlantýsý, ayný anda beþ kadar istemciyi desteklemektedir.
 • HP kablosuz doðrudan özelliðini, yazýcý ekranýndaki HP kablosuz doðrudan menüsünden açýp kapatabilirsiniz. HP kablosuz doðrudan varsayýlan olarak kapalýdýr. HP kablosuz doðrudan özelliðini güvenlik ile etkinleþtirmeyi seçerseniz, HP kablosuz doðrudan adýný veya parolasýný HP kablosuz doðrudan menüsünden de kontrol edebilirsiniz. HP kablosuz doðrudan að adý, "HP-Print-**-<yazýcý modeli>" formatýnda olacaktýr. "**" karakterleri, yazýcýnýzý benzersiz þekilde tanýmlamak için kullanýlan iki karakteri temsil eden yer tutuculardýr ve <yazýcý modeli> yazýcýnýzýn modeli olacaktýr.
 • HP kablosuz doðrudan özelliðini güvenlik ile açarsanýz (bazý yazýcýlarda mevcuttur), otomatik olarak 8 haneli bir 2 parolasý oluþturulacaktýr. Baðlanmak için, Wi-Fi özellikli aygýtýn 2 þifrelemesini de desteklemesi gerekir. Bu parolaya, bu özelliðin etkinleþtirilmesi ardýndan yazýcý ekranýndan dilediðiniz an eriþebilirsiniz.
 • HP kablosuz doðrudan, yazýcý bir aða veya bir USB kablosu ile baðlý olsa da kullanýlabilir.
 • Önemli: Internet'e HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden eriþemezsiniz.

Tüm ürünler HP kablosuz doðrudan özelliðini desteklemez. Ürününüzün bu özelliði destekleyip desteklemediðini belirlemek için, yazýcýnýn kontrol panelinden bir Að Yapýlandýrmasý sayfasý yazdýrýn ve HP kablosuz doðrudan adlý bölüme bakýn. Bu bölüm varsa, yazýcýnýz bu özelliði destekliyordur. Birçok yazýcý modeli için, bu sayfayý Kablosuz Ayarlarý menüsünden veya yazýcýnýn Að Yapýlandýrmasý düðmesine basarak yazdýrabilirsiniz.

HP Kablosuz Doðrudan'a nasýl baðlanýlýr?

Mobil aygýtýnýzý veya bilgisayarýnýzý yazýcýnýza doðrudan baðlamak için aþaðýdaki adýmlarý gerçekleþtirin.

 1. Yazýcý kontrol panelinden HP kablosuz doðrudan özelliðini açýn. Çoðu modelde, yazýcý kontrol panelindeki Kablosuz düðmesine basarak veya Kablosuz simgesine dokunarak Kablosuz Ayarlarý menüsüne eriþmeniz gerekir. Kablosuz Doðrudan'ý seçin, ardýndan yazýcý modelinize baðlý olarak "Açýk" veya "Açýk (güvenlikli)" ya da "Açýk (güvenlik yok)" seçeneklerinden birini seçin. HP, varsa "Açýk (güvenlikli)" seçeneðini önerir.
 2. Mobil aygýtýnýzda veya bilgisayarýnýzda, Wi-Fi radyonun açýk olduðundan emin olun, ardýndan diðer herhangi bir aða baðlanacaðýnýz þekilde HP kablosuz doðrudan aðýna baðlanýn. HP kablosuz doðrudan að adý, "HP-Print-**-<yazýcý modeli>" formatýnda olacaktýr. "**" karakterleri, yazýcýnýzý benzersiz þekilde tanýmlamak için kullanýlan iki karakteri temsil eden yer tutuculardýr ve <yazýcý modeli> sahip olduðunuz yazýcýnýn modeli olacaktýr.
 3. HP kablosuz doðrudan özelliðini güvenlik ile açtýysanýz, mobil aygýtýnýz veya bilgisayarýnýz tarafýndan istendiðinde, 2 parolasýný saðlayýn.

HP Kablosuz Doðrudan baðlantýsý nasýl kullanýlýr?

 Wi-Fi mobil aygýtýnýz var ve HP kablosuz doðrudan baðlantýsý kullanarak yazdýrmak istiyorsunuz.

 1. Önce yazýcý kontrol panelinden HP kablosuz doðrudan özelliðini açýn.
 2. Mobil aygýtýnýzdan, Wi-Fi radyoyu açýn, HP kablosuz doðrudan adýný aratýp baðlanýn. Mobil aygýtlar için, uyumlu bir yazdýrma uygulamasýnýn yüklü olmasý gerekir. Apple® iOS aygýtlarý için, Airprint iþletim sistemine dahil edilmiþtir ve uyumludur.

Not: Bir Apple iOS aygýtýný (iPhone® veya iPad® gibi) HP kablosuz doðrudan yazýcýya baðlarken, dönen baðlantý durumu simgesinin durmadýðýný fark edebilirsiniz. Bu, beklenen bir davranýþtýr ve yalnýzca HP kablosuz doðrudan baðlantýsýnýn Internet eriþimi saðlamadýðýný belirtir. Dönen daire simgesini yok sayabilir ve Apple aygýtýnýzýn yazýcýnýza baðlý olduðunu varsayabilirsiniz. HP kablosuz doðrudan yalnýzca mobil aygýtýnýz ile yazýcý arasýnda bir baðlantý olduðundan, mobil aygýt Internet'e yazýcý üzerinden eriþemez. Bu iOS 5 ile yeni bir davranýþtýr. Önceki iOS sürümleri dönen daire simgesini göstermez. Daha fazla ayrýntý için, ürününüz için HP ürün destek sayfasý belgelerine baþvurun.

 Yazýcýyý kurmadýnýz, yazýcý yazýlýmýný yüklemediniz ve yazýcýyý yalnýzca HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden kullanmak istiyorsunuz (kablosuz yönlendirici veya eriþim noktasý yok).

 1. Önce yazýcý donaným kurulumunu tamamlayýn. Yazýcý ekranýna "Yazýlým Yardýmý", "El Ýle", "Kablosuzu yazýcý üzerinden kur", "Daha sonra baðlan" gibi baðlantý seçenekleri gösteriliyorsa, yazýcýyý kablosuz bir aða baðlamayacaðýnýz için, "Daha Sonra Baðlan" seçeneðini seçmeniz gerekir.
 2. Yazýcý kontrol panelinden HP kablosuz doðrudan özelliðini açýn.
 3. Bilgisayarýnýzdan, Wi-Fi radyoyu açýn, HP kablosuz doðrudan adýný aratýp baðlanýn.
 4. Bilgisayarýnýz için yazýcý yazýlýmýný yükleyin. Baðlantý Seçenekleri yazýlým ekraný gösterildiðinde, "" seçeneðini belirleyin. Gösterildiðinde, yazýcýnýn algýlanan ekranýndan yazýcýyý seçin ve ardýndan yazýlým yüklemesini tamamlayýn.

 Yazýcýyý að baðlantýsý üzerinden kurmuþ, yazýcý yazýlýmýný bilgisayarýnýza yüklemiþ ve yazýcýyý að üzerinden kullanýyor durumdasýnýz. Yazýcýyý HP kablosuz doðrudan üzerinden de kullanmak istiyorsunuz.

 1. Yazýcý kontrol panelinden HP kablosuz doðrudan özelliðini açýn.
 2. Kablosuz bilgisayarýnýzdan, Wi-Fi radyoyu açýn, HP kablosuz doðrudan adýný aratýp baðlanýn. Yazýcýyý að baðlantýsý üzerinden yaptýðýný þekilde de kullanabilirsiniz. Hiçbir ek yazýlým yüklemesi gerekmez. Yazýcý ev aðýnýza da baðlý kalmaya devam edebilir. Ancak, bilgisayarýnýz yalnýzca yazýcýya VEYA ev aðýnýza baðlanabilir, ayný anda ikisine deðil.

 Yazýcýyý bir USB kablosu ile yakýn zamanda kurdunuz ve kullandýðýnýz veya yazýlým için "Daha Sonra Baðlan" seçeneðini seçtiniz ve yazýcýyý HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden kullanmak istiyorsunuz.

 1. Yazýcý kontrol panelinden HP kablosuz doðrudan özelliðini açýn.
 2. Kablosuz bilgisayarýnýzdan, Wi-Fi radyoyu açýn, HP kablosuz doðrudan adýný aratýp baðlanýn.
 3. Ayarlarý yazýcý yazýlýmýndan yapýlandýrýn.
  1. Bilgisayarýnýzdan, Baþlat > Tüm Programlar > HP > <Yazýcý modeli> > Yazýcý Kurulumu ve Yazýlýmý'ný týklatýn. Mac'inizde, Finder'ý (Bulucu) açýn ve Applications (Uygulamalar) > HP > <Yazýcý modeli> > Printer Setup & Software'e (Yazýcý Kurulumu ve Yazýlýmý) gidin. Welcome Back (Tekrar Hoþ Geldiniz) ekranýný saðlayacak yazýcý yazýlýmý CD'sini de takabilirsiniz.
  2. "Yeni yazýcý baðla" seçeneðini týklatýn.
   Önemli: "USB baðlantýlý yazýcýyý kablosuza dönüþtür"ü seçmeyin.
  3. Baðlantý Seçenekleri ekranýnda, Kablosuz'u seçip Ýleri'yi týklatýn.
  4. Gösterildiðinde, yazýcýnýn algýlanan ekranýndan yazýcýyý seçin ve ardýndan yazýlým yüklemesini tamamlayýn.

HP kablosuz doðrudan baðlantýsýný kurduktan sonra, yazýcý klasöründe HP yazýcý için iki yazýcý simgesi göreceksiniz. "Að" etiketli yazýcý simgesi, HP kablosuz doðrudan için yüklenen yazýcý sürücüsüdür. HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden yazdýrýrken bunu seçin. Artýk USB kablo baðlantýsýný kullanarak yazdýrmak istemiyorsanýz, "Að" etiketi olmayan HP yazýcý simgesini silebilirsiniz.

 Yazýcýyý HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden kurmuþ, yazýcý yazýlýmýný yüklemiþ durumdasýnýz ve yazýcýyý kablosuz að üzerinden bir ile kullanmak istiyorsunuz.

 1. Önce, bilgisayarýnýzý yazýcýyý baðlamak istediðiniz kablosuz aða baðlayýn.
 2. Bilgisayarýnýzdan, Baþlat > Tüm Programlar > HP > <Yazýcý modeli> > Yazýcý Kurulumu ve Yazýlýmý'ný týklatýn. Mac'inizde, Finder'ý (Bulucu) açýn ve Applications (Uygulamalar) > HP > <Yazýcý modeli> > Printer Setup & Software'e (Yazýcý Kurulumu ve Yazýlýmý) gidin. Welcome Back (Tekrar Hoþ Geldiniz) ekranýný saðlayacak yazýcý yazýlýmý CD'sini de takabilirsiniz.
 3. "Kablosuz ayarlarýný yeniden yapýlandýr"ý seçin. Bazý yazýcýlar için, yazýcý ile bilgisayar arasýndaki USB kablo baðlantýsýný geçici olarak kesmeniz gerekir. Büyük ekranlý diðer yazýcýlar için, yazýcýyý kablosuz aðýnýza baðlamak için ön panel Kablosuz Kurulum Sihirbazý'ný kullanmaya yönlendirileceksiniz. Yazýcý aðýnýza baðlandýktan sonra, hiçbir ek yazýlým gerekmeden yazýcýyý kullanabilirsiniz.

Deðerlendirilebilecek diðer konular

Ýlgili HP kablosuz doðrudan içeriðine eriþmek için aþaðýdaki listeden seçim yapýn.

Yönlendirici olmadan kablosuz yazdýrma

Birden fazla bilgisayardan yazdýrma